Ο ρόλος της μνήμης, της μεταμνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The role of memory and executive functions in quality of life of patients with multiple sclerosis
Ο ρόλος της μνήμης, της μεταμνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση

Δουρούμα, Αδαμαντία

The aims of this study were first to examine the self-awareness of memory ability of patients with multiple sclerosis with the symptoms of multiple sclerosis and second to examine the construct validity of questionnaires of quality of life in multiple sclerosis patients . The sample consisted of 77 patients with multiple sclerosis and 74 healthy controls. In this study administered a battery of questionnaires for the assessment of quality of life, metamemory, emotional function and cognitive tasks. Memory difficulties in multiple sclerosis correlated with attentional switching, semantic memory, auditory-verbal working memory and new learning. Μoreover, MS patients with mild depression underestimated their everyday memory compared with their actual performance on auditory-verbal working memory and attention. Whereas MS patients without depression overestimated their everyday memory compared with actual performace and MS patients with moderate depression their everyday memory ratings mirrored their actual neuropsychological performance. In the present study there is an interaction between depression and multiple sclerosis with metamemory and predictions of the everyday memory compared with the neuropsyhological performance on attention and this is a new finding. On the other hand, MS patients with fatigue underestimated their metamemory reports with their actual performance on new learning. MS patients with fatigue their predictions of everyday memory were less accurate than patients without fatigue compared with their neuropsychological performance on new learning and selective attention. Moreover, in the present study revealed the new finding that there is an interaction of the disease and the symptom of fatigue with their cognitive performance on associate learning and the predictions of metamemory ratings on new learning in comparison with control group. The involvement of basal ganglia, especially in lentiform nucleus and thalamus in the development of MS related fatigue in their metamemory ratings in MS will be discussed. In contrast with other studies revealed that cognitive impairment affects the construct validity of the quality of life questionnaires
Στόχοι της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αυτο-ενημερότητα της μνημονικής ικανότητας σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ως προς τα συμπτώματα της νόσου και κατά δεύτερον να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το δείγμα αποτελείται από 77 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και 74 άτομα ως ομάδα ελέγχου. Χορηγήθηκαν συστοιχία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, της μεταμνήμης, της εκτίμησης της συναισθηματικής κατάστασης και σε γνωστικά έργα. Η μεταμνήμη ως προς τις γνωστικές λειτουργίες συνδέθηκε με την ικανότητα στροφής της προσοχής, τη σημασιολογική μνήμη, την ακουστική-λεκτική εργαζόμενη μνήμη και τη νέα μάθηση. H σύνδεση της μεταμνήμης με τη νέα μάθηση είναι νέο εύρημα. Οι ασθενείς με ήπια κατάθλιψη υποεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την αντικειμενική γνωστική τους επίδοση σε περιοχές της ακουστικής-λεκτικής εργαζόμενης μνήμης και της προσοχής. Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που δεν είχαν κατάθλιψη υπερεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την πραγματική νευροψυχολογική τους εκτέλεση ενώ οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που είχαν μέτρια κατάθλιψη οι μεταμνημονικές τους κρίσεις αντανακλούσαν την πραγματική γνωστική τους εκτέλεση. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση της νόσου της σκλήρυνσης κατά πλάκας και της κατάθλιψης ως προς τη μεταμνήμη και τα λάθη στις προβλέψεις της μεταμνημονικής τους ενημερότητας ως προς τον παράγοντα της προσοχής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και αυτό είναι νέο εύρημα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σε ασθενείς με κόπωση οι προβλέψεις των μεταμνημονικών τους εκτιμήσεων ως προς τις γνωστικές λειτουργίες της νέας μάθησης και της επιλεκτικής προσοχής να είναι λιγότερο ακριβείς σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς κόπωση. Ειδικότερα, σε ασθενείς με κόπωση oι προβλέψεις της μεταμνήμης τους ως προς την νέα μάθηση και την επιλεκτική προσοχή ήταν λιγότερο ακριβείς σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς κόπωση. Επίσης, στην παρούσα έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση της νόσου και του συμπτώματος της κόπωσης στις γνωστικές λειτουργίες της μάθησης συνειρμικών ζευγών αλλά και στις προβλέψεις των εκτιμήσεων της μεταμνήμης ως προς τη νέα μάθηση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και αυτό είναι νέο εύρημα. Στην παρούσα έρευνα αναλύεται η πιθανή εμπλοκή των βασικών γαγγλίων και ειδικότερα του φακοειδή πυρήνα και του θαλάμου στην ανάπτυξη της κόπωσης στη σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και στην επίδραση των μεταμνημονικών τους εκτιμήσεων. Τέλος, σε αντίθεση με άλλες έρευνες βρέθηκε ότι η γνωστική εξασθένηση επηρεάζει την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής στη σκλήρυνση κατά πλάκας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Basal ganglia
Σκλήρυνση κατά πλάκες, Ψυχολογικές απόψεις
Μεταμνήμη
Μακρόχρονη μνήμη Μεταγιγνώσκειν
Fatigue
Depression
Quality of life
Ποιότητα ζωής
Γνωστική εξασθένηση
Long-term memory Metacognition
Νευροψυχολογία
Construct validity,neuropsychology
Multiple sclerosis Metamemory
Κόπωση
Βασικά γάγγλια
Multiple sclerosis, Psychological aspects
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής
Neuropsychology
Κατάθλιψη
Cognitive impairment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T07:34:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.