Εκτίμηση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος με τη μέθοδο της κορημετρίας, σε υγιείς μάρτυρες και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Evaluation of autonomic nervous system by pupillometry in health subjects and in patients with heart failure
Εκτίμηση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος με τη μέθοδο της κορημετρίας, σε υγιείς μάρτυρες και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Κεϊβανίδου, Αναστασία Μ.

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια αποτελεί κυρίαρχη επιπλοκή όλων των τύπων καρδιακής νόσου. Χαρακτηρίζεται από γενικευμένη αδρενεργική ενεργοποίηση και παρασυμπαθητική καταστολή. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τις μεταβολές της κόρης του οφθαλμού σε φωτεινό ερέθισμα σε φυσιολογικά άτομα και σε ασθενείς με ΚΑ. Μελετήθηκαν τριαντατέσσερεις σταθεροποιημένοι ασθενείς με ΚΑ New York Heart Association (NYHA) class II or III και τριαντατέσσερεις υγιείς μάρτυρες. Καταγράφηκε η αντίδραση της κόρης στο φως και μετρήθηκαν εννιά παράμετροι και στις δυο ομάδες. Οι παράμετροι του αντανακλαστικού της κόρης στο φως που μετρήθηκαν είναι : 1. Αρχική ακτίνα (R1) 2. Χρόνος αντίδρασης (T1) 3. Ελάχιστη ακτίνα (R2) 4. Μέγιστη ταχύτητα συστολής (Vc max) 5. Μέγιστη επιτάχυνση συστολής (Ac max) 6. Χρόνος μέγιστης ταχύτητας (T2) 7. Χρόνος για τη μέγιστη μύση (T3) 8. Αποκατάσταση% (R%) 9. H επί τοις εκατό αναλογία R2/ R1 (%R2/ R1) Οι ασθενείς με ΚΑ παρουσίασαν ανώμαλη αντίδραση της κόρης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Όλες οι μεταβλητές του ΑΚΦ διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες εκτός από την ελάχιστη ακτίνα (R2). Στην ομάδα της ΚΑ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στη μέγιστη ταχύτητα συστολής (Vc max) και στη μέγιστη επιτάχυνση συστολής (Ac max). Επίσης, σημαντικά χαμηλότερες τιμές παρουσίασαν οι ασθενείς με ΚΑ για την αρχική ακτίνα (R1) και την επί τοις εκατό αναλογία R2/ R1(%R2/ R1) σε σύγκριση με τους υγιείς. Αντίθετα, οι ασθενείς με ΚΑ είχαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στην αποκατάσταση% (R%), στο χρόνο αντίδρασης (T1), χρόνο μέγιστης ταχύτητας (T2) και χρόνο για τη μέγιστη μύση (T3) συγκριτικά με τους υγιείς. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες για την ελάχιστη ακτίνα (R2). Από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν η R1 και η R% κυβερνώνται κυρίως από τη δράση του ΣΝΣ, μέσω της Nor και οι υπόλοιπες από το ΠΝΣ μέσω της Ach. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν γενικευμένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού και καταστολή του\ παρασυμπαθητικού. Η εξέταση των μεταβολών και της κινητικότητας της κόρης του οφθαλμού μπορεί να είναι μια γρήγορη, μη επεμβατική, ακριβής επιπρόσθετη διαγνωστική δοκιμασία στη ΚΑ
Heart Failure (HF) is a principal complication of almost all forms of heart disease. It is characterised by generalized adrenergic activation and parasympathetic withdrawal. Purpose of this study was to examine pupil size changes and mobility in normal subjects and in patients with Heart Failure (HF). Thirty-four stable patients with HF New York Heart Association (NYHA) class II or III and thirty-four control subjects were studied. Pupillary reaction to light was recorded and nine parameters from these data were measured, reported and then compared in both group of subjects. The pupillary light reflex (PLR) parameters that were calculated are: 1. Baseline Pupil Radius after a 2-min dark adaptation (R1) 2. Latency (Onset of the pupil reaction to light) (T1) 3. Minimum Pupil Radius after the pupil ΄s reaction to light (R2) 4. Maximum Constriction Velocity (VCmax) 5. Maximum Constriction Acceleration (ACmax) 6. Time for maximum Velocity (T2) 7. Time for maximum Constriction (T3) 8. Percentage Recovery - Redilatation (R %) 9. Percentage R2/R1(R2/R1%)Patients with HF had abnormal pupillary function compared with normal subjects. All pupillary light reflex (PLR) variables differed significantly among the two groups except Minimum Radius (R2). A significant decrease in Maximum Constriction Velocity (VCmax) (p<0.001) and Maximum Constriction Acceleration (ACmax) (p<0.001) was observed in the HF subjects. Furthermore, significant lower values in Baseline Pupil Radius (R1) and Percentage R2/R1 (%R2/ R1) was found in HF patients group in comparison to the normal subjects. On the contrary, significant higher values in Percentage Recovery - Redilatation (R %) (p<0.001), Latency (T1) (p<0.01), time for Maximum Velocity (T2) (p<0.01) and time for Maximum Constriction (T3) (p<0.001) was found in the same group. Of the parameters that are studied, R1 and R% are governed mainly by the action of the Sympathetic Nervous System (SNS), through Norepinephrine and the rest by the Parasympathetic Nervous System (ParNS), through Acetylcholine. The results of this study demonstrate generalized adrenergic activation and parasympathetic withdrawal. Pupil size changes and mobility examination may be a fast, non-invasive and accurate additional diagnostic marker in HF diagnosis

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κορημετρία
Autonomic nervous system
Pupillometry
Καρδιακή ανεπάρκεια
Αυτόνομο νευρικό σύστημα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T09:55:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.