Η Επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών στη Ζιζανιολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών στη Ζιζανιολογία

Ελευθεροχωρινός, Ηλίας

Σχολιάζονται οι επιδράσεις των κλιατολογικών αλλαγ ών (αύξηση συγκέντρωσης CO 2 στην ατόσφαιρα, άνοδος θεροκρασίας, ξηρασία κ.ά.) στη βιολογία των ζιζανίων και των καλλιεργούενων φυτών, στην αποτελεσατικότητα των ζιζανιοκτόνων και στην τύχη και συπεριφορά τους στο περιβάλλον. Ειδικότερα, επιση αίνεται ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του CO 2 θα αυξήσει την ανταγωνιστική ικανότητα των C 3 ειδών των καλλιεργούενων φυτών (ρύζι, σόγια, βαβάκι, ζαχαρό τευτλα, σιτάρι κ.ά.) σε σχέση ε τα C 4 είδη των ζιζανίων (αγριάδα, ουχρίτσα, βλήτο τραχύ, βέλιουρας, γλυστρίδα κ.ά.), των C 3 ειδών ζιζανίων (λουβουδιά, αγριοπαπακιά, αγριοβρώ η, παπαρούνα κ.ά.) σε σύγκριση ε τα C 4 είδη των καλλιεργούενων φυτών (αραβόσιτος, σόργο κ .ά.), αλλά και των C 3 ειδών ζιζανίων σε σχέση ε τα C 3 είδη των καλλιεργούενων φυτών. Γενικώς, η αύξηση της συγκέντρωσης του CO 2 1) θα ειώσει τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου τω ν φυτών (καλλιεργούενα, ζιζάνια), 2) θα αυξήσει το π άχος της εφυενίδας των φύλλων και την αντίσταση των στοάτων ε αποτέλεσα τη είωση της απορρόφησης και της ως εκ τούτου αποτελεσατικότητας των ζιζανιοκτόνων φυλλώ ατος, 3) θα ειώσει το ρυθό της διαπνοής και την ως εκ τούτου απορρόφηση (από τις ρ ίζες των ζιζανίων) και δράση των ζιζανιοκτόνων εδάφους, 4) θα αυξήσει την αποτελεσα τικότητα αξιοποίησης του νερού από τα φυτά, 5) θα ειώσει την ικανότητα αζωτοδέσε υσης των ψυχανθών και τον αποικισό των φυτών από τη υκόρριζα (απορρόφηση φω σφόρου), 6) θα επιταχύνει το ρυθό αύξησης των C 3 ζιζανίων ε αποτέλεσα τη είωση του χρόνου ευαισθη σίας τους στην εφαρογή των ζιζανιοκτόνων φυλλώατος, 7) θα α υξήσει την ικανότητα παραγωγής των C 3 πολυετών ζιζανίων σε όργανα αγενούς αναπαραγωγής (έ ρπουσες ή πασσαλώδεις ρίζες) ε αποτέλεσα τη είωση της αποτελεσατικότη τας των διασυστηατικών ζιζανιοκτόνων, 8) θα αυξήσει τη συγκέντρωση των αλκ αλοειδών ουσιών στα φύλλα των C 3 δηλητηριωδών ζιζανίων και, 9) θα ευνοήσει την εξάπλ ωση των λιγότερο ανταγωνιστικών C 3 ειδών εντός των φυτοκοινοτήτων ε αποτέλεσα την αλ λαγή της σύνθεσής τους. Αντίθετα, η άνοδος της θεροκρασίας εξαιτίας της αύ ξησης της συγκέντρωσης του CO 2 θα ευνοήσει τα C 4 σε σύγκριση ε τα C 3 είδη φυτών και θα ειώσει την αποτελεσατικότητα αξιοποίησης του νερού από τα φυτά. Βέβαια, η αύξηση της απόδοσης των C 3 φυτών λόγω της αύξησης του CO 2 δεν είναι δυνατόν να εκτιηθεί επακριβώς επειδή αυ τή θα επηρεαστεί από την αναενόενη και η εκτιηθείσα ά νοδο της θεροκρασίας, την ξηρασία, τις ισχυρές βροχοπτώσεις (πληύρες), τους ισχυρούς ανέους, την εφάνιση* διάρκεια νεφώσεων, το σύστηα καλλιέργειας, τη λίπα νση και την αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας ορισένων ζιζανίων. Τέλος , η επίδραση της αύξησης της συγκέντρωσης του CO 2 , της ανόδου της θεροκρασίας, της ξηρασίας ή των ι σχυρών βροχοπτώσεων στην τύχη και συπεριφορά των ζιζανιοκ τόνων στο περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να εκτιηθεί επακριβώς εξαιτίας της αδυναί ας πρόβλεψης του χρόνου εφάνισης και της διάρκειας αυτών των αλλαγών αλλά και λόγω τ ων πολλών και πολλαπλών αλληλεπιδράσεών τους ε τους παράγοντες που σχετίζο νται ε τα φυτά, τα ζιζανιοκτόνα και το έδαφος.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, [2008] p.14

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.