Επιδημίες ιών που μεταδίδονται με αλευρώδεις σε καλλιέργειες ντομάτας και κολοκυνθοειδών: εξάπλωση και στρατηγικές αντιμετώπισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδημίες ιών που μεταδίδονται με αλευρώδεις σε καλλιέργειες ντομάτας και κολοκυνθοειδών: εξάπλωση και στρατηγικές αντιμετώπισης

Κατής, Νικόλαος
Παπαγιάννης, Λάμπρος Χ.
Κιάρας, Ε.
Παρασκευόπουλος, Α.
Αυγελής, Απόστολος Δ.
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Δόβας, Χρυσόστομος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν παρατηρηθεί σε καλλιέργειες το μ άτας και κολοκυνθοειδών ( αγγουριά , πεπονιά ) της χώρας μ ας σοβαρά προβλή μ ατα που οφείλονται σε ιούς του γένους Begomovirus ( οικογένεια Geminiviridae ) και του γένους Crinivirus ( οικογένεια Closteroviridae ) που μ εταδίδονται μ ε είδη της οικογένειας Aleurodidae. Στην το μ άτα , έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV, Begomovirus ) που μ εταδίδεται μ ε τον αλευρώδη του καπνού ( Bemisia tabaci ) μ ε έ μμ ονο τρόπο , καθώς και των Tomato infectious chlorosis virus (TICV) και Tomato chlorosis virus (ToCV), του γένους Crinivirus , που μ εταδίδονται μ ε τον αλευρώδη των θερ μ οκηπίων ( Trialeurodes vaporariorum ) και το B. tabaci, αντίστοιχα μ ε η μ ι - έ μμ ονο τρόπο . Ο TYLCV παρατηρήθηκε το 2001 αρχικά στην Κρήτη ( Ιεράπετρα , Τυ μ πάκι , Παλαιόχωρα Χανίων ) και το Μαραθώνα ( Αττική ). Αργότερα , εντοπίστηκε στη Ρόδο (2004), στη Γλυκόβρυση Λακωνίας (2005) και στα Φιλιατρά Κυπαρισσίας (2006). Στις καλλιέργειες ντο μ άτας , μ ε τυπικά συ μ πτώ μ ατα ικτέρου ανιχνεύθηκαν οι TICV και ToCV. Ο TICV βρέθηκε σε 195 από τα 233 (83,6%) δείγ μ ατα μ ε συ μ πτώ μ ατα ικτέρου , ενώ η συχνότητα ε μ φάνισης του ToCV είναι σχετικά περιορισ μ ένη (34/221, 15,38%). Σε καλλιέργειες κολοκυνθοειδών μ ε συ μ πτώ μ ατα ικτέρου διαπιστώθηκε η παρουσία δύο ιών του γένους Crinivirus , o Β eet pseudo-yellows virus ( BPYV) και Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) που μ εταδίδονται μ ε τα είδη T. vaporariorum και B. tabaci , αντίστοιχα μ ε η μ ι - έ μμ ονο τρόπο . Ο πρώτος ανιχνεύτηκε στην πλειονότητα των καλλιεργειών αγγουριάς (65/95, 68,42%) και πεπονιάς (8/10, 80,0%), ενώ η συχνότητα ε μ φάνισης του CYSDV ήταν ση μ αντικά μ ικρότερη ( αγγουριά : 30/95, 31,57%, πεπονιά : 2/10, 20%). Στην εργασία αυτή γίνεται επίσης αναφορά των μ έτρων που συνιστώνται για την αντι μ ετώπιση των πέντε ιών που μ εταδίδονται μ ε αλευρώδεις , όπως η χρησι μ οποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού , η τοποθέτηση προθαλά μ ου μ ε παγίδες και εντο μ οστεγών δικτύων στα ανοίγ μ ατα των θερ μ οκηπίων , χρήση φωτο - επιλεκτικού πλαστικού κάλυψης των θερ μ οκηπίων , χρησι μ οποίηση ανεκτικών ποικιλιών ( κυρίως για τον TYLCV), εκρίζωση των ασθενών φυτών , καταπολέ μ ηση των αυτοφυών και τέλος , καταπολέ μ ηση των αλευρωδών - φορέων

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006
2013-12-17T13:22:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.77

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.