Φυλογενετική ανάλυση του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) και η επίδραση του ξενιστή στη δομή των πληθυσμών του.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Φυλογενετική ανάλυση του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) και η επίδραση του ξενιστή στη δομή των πληθυσμών του.

Κατής, Νικόλαος
Μαθιουδάκης, Ματθαίος Μ.

O ACLSV διαθέτει μ εγάλο εύρος ξενιστών που περιλα μ βάνει γιγαρτοκάρπα και πυρηνοκάρπα . Ε μ φανίζει βιολογική παραλλακτικότητα , καθώς προκαλεί διάφορες ασθένειες οικονο μ ικής ση μ ασίας όπως η νέκρωση των καρπών της κερασιάς , το σχίσι μ ο του φλοιού και η ψευδοευλογιά της δα μ ασκηνιάς . Επίσης , αρκετές μ ελέτες έχουν δείξει υψηλή γενετική παραλλακτικότητα στο γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης ( ΚΠ ). Για τη μ ελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας του ιού στη χώρα μ ας χρησι μ οποιήθηκαν 9 απο μ ονώσεις αχλαδιάς και μ ηλιάς , οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης για τον έλεγχο της φυτοϋγειονο μ ικής κατάστασης γιγαρτοκάρπων . Εφαρ μ όστηκε μ ια RT-PCR σε ένα μ ικροσωλήνα μ ε τη χρησι μ οποίηση εξειδικευ μ ένων εκκινητών οι οποίοι ενισχύουν ένα προϊόν 670 ζευγών βάσεων που αντιστοιχεί στο 85% του γονιδίου της ΚΠ . Η περιοχή αυτή παρέχει ση μ αντικές φυλογενετικές πληροφορίες για τη μ ελέτη των σχέσεων μ εταξύ των απο μ ονώσεων του ACLSV από διάφορους ξενιστές . Η σύγκριση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών , έδειξε την ύπαρξη υψηλής γενετικής παραλλακτικότητας στη μ η κωδικοποιούσα περιοχή στο 3 ́ άκρο , ενώ η φυλογενετική ανάλυση βασισ μ ένη στη μ έθοδο Ένωσης γειτόνων (Neighbor-joining) ο μ αδοποίησε τις απο μ ονώσεις σε 4 ο μ άδες . ∆ύο ο μ άδες περιλά μ βαναν απο μ ονώσεις πυρηνοκάρπων , ενώ οι άλλες δύο ο μ άδες περιλά μ βαναν κυρίως απο μ ονώσεις γιγαρτοκάρπων . Τα αποτελέσ μ ατα δείχνουν ότι η δο μ ή των πληθυσ μ ών του ACLSV σε καλλιεργού μ ενα είδη επηρεάζεται από τον γενότυπο του ξενιστή (Maloidea vs Prunoidea), αλλά πιθανώς να υπάρχει και περιστασιακή μ ετάδοση απο μ ονώσεων μ εταξύ των δυο ετερογενών ο μ άδων . Αντίθετα , η γεωγραφική προέλευση των απο μ ονώσεων δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην γενετική παραλλακτικότητα του ACLSV

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.128

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)