Φυλογενετική ανάλυση του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) και η επίδραση του ξενιστή στη δομή των πληθυσμών του.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦυλογενετική ανάλυση του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) και η επίδραση του ξενιστή στη δομή των πληθυσμών του.

Κατής, Νικόλαος
Μαθιουδάκης, Ματθαίος Μ.

O ACLSV διαθέτει μ εγάλο εύρος ξενιστών που περιλα μ βάνει γιγαρτοκάρπα και πυρηνοκάρπα . Ε μ φανίζει βιολογική παραλλακτικότητα , καθώς προκαλεί διάφορες ασθένειες οικονο μ ικής ση μ ασίας όπως η νέκρωση των καρπών της κερασιάς , το σχίσι μ ο του φλοιού και η ψευδοευλογιά της δα μ ασκηνιάς . Επίσης , αρκετές μ ελέτες έχουν δείξει υψηλή γενετική παραλλακτικότητα στο γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης ( ΚΠ ). Για τη μ ελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας του ιού στη χώρα μ ας χρησι μ οποιήθηκαν 9 απο μ ονώσεις αχλαδιάς και μ ηλιάς , οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια επισκόπησης για τον έλεγχο της φυτοϋγειονο μ ικής κατάστασης γιγαρτοκάρπων . Εφαρ μ όστηκε μ ια RT-PCR σε ένα μ ικροσωλήνα μ ε τη χρησι μ οποίηση εξειδικευ μ ένων εκκινητών οι οποίοι ενισχύουν ένα προϊόν 670 ζευγών βάσεων που αντιστοιχεί στο 85% του γονιδίου της ΚΠ . Η περιοχή αυτή παρέχει ση μ αντικές φυλογενετικές πληροφορίες για τη μ ελέτη των σχέσεων μ εταξύ των απο μ ονώσεων του ACLSV από διάφορους ξενιστές . Η σύγκριση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών , έδειξε την ύπαρξη υψηλής γενετικής παραλλακτικότητας στη μ η κωδικοποιούσα περιοχή στο 3 ́ άκρο , ενώ η φυλογενετική ανάλυση βασισ μ ένη στη μ έθοδο Ένωσης γειτόνων (Neighbor-joining) ο μ αδοποίησε τις απο μ ονώσεις σε 4 ο μ άδες . ∆ύο ο μ άδες περιλά μ βαναν απο μ ονώσεις πυρηνοκάρπων , ενώ οι άλλες δύο ο μ άδες περιλά μ βαναν κυρίως απο μ ονώσεις γιγαρτοκάρπων . Τα αποτελέσ μ ατα δείχνουν ότι η δο μ ή των πληθυσ μ ών του ACLSV σε καλλιεργού μ ενα είδη επηρεάζεται από τον γενότυπο του ξενιστή (Maloidea vs Prunoidea), αλλά πιθανώς να υπάρχει και περιστασιακή μ ετάδοση απο μ ονώσεων μ εταξύ των δυο ετερογενών ο μ άδων . Αντίθετα , η γεωγραφική προέλευση των απο μ ονώσεων δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην γενετική παραλλακτικότητα του ACLSV

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006
2013-12-17T13:22:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2006] p.128

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.