Το περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» αγωγός για τη μετάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος στη μεταπολεμική κοινωνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» αγωγός για τη μετάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος στη μεταπολεμική κοινωνία

Λιάρου, Ισμήνη Κ.

Η εργασία ερευνά το περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» ως αγωγό μετάδοσης του Ευαγγελικού μηνύματος στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία. Για τις ανάγκες της έρευνας ομαδοποιήθηκαν και μελετήθηκαν όλα τα άρθρα των 144 τευχών του, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον Νοέμβριο του 1953 ως τον Δεκέμβριο του 1967, η οποία ευρύτατα θεωρείται ως η μεταπολεμική εποχή στην Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάστηκε το ιστορικό πλαίσιο και στη συνέχεια δόθηκαν εν συντομία ιστορικά στοιχεία της Αδελφότητας «Ζωή» και των συλλόγων της με έμφαση στις εκδόσεις τους. Ακολουθεί το κεφάλαιο που ασχολείται με την περιγραφή των εκδοτικών χαρακτηριστικών του περιοδικού και στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση του περιεχομένου των άρθρων του. Ειδικότερα εξετάζεται ο τρόπος που προσφέρονται οι αρχές του Ευαγγελίου στις αναγνώστριες, επί το πλείστον – αποδέκτες του, που για μεθοδολογικούς λόγους χωρίστηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: τη γυναίκα σύζυγο, μητέρα, εργαζόμενη και εθελόντρια στη Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και την παράθεση, σε ξεχωριστό τόμο, του παραρτήματος, που περιλαμβάνει σε πίνακες την ύλη του περιοδικού «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» ανά έτος και ανά τεύχος.
The paper explores the magazine “The World of the Greek Woman” as a broadcast conduit for the message of the Gospel during post-war Greek society. For the purpose of the work they have been summarized and studied the articles from its 144 issues, which cover the time frame from November 1953 to December of 1967, which is largely regarded as the post war era of Greece. Initially the historical time frame was presented and in continuing provided brief historical details on the Fraternity “Zoe” and the respective clubs with emphasis on their publications. Below is the chapter which handles the description of the editorial characteristics of the magazine and continues with an analysis on the content of its articles. Particular attention is paid to the way in which the principles of the Gospel are offered to the readers- largely recipients of such, who for methodological reasons were divided into four major categories: wife, mother, employee and volunteer within the Christian Social Welfare. The work concludes with the findings and the apposition, in a separate volume, the annex which contains the table of content for the “World of the Greek Woman”, per year and per issue.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Christian life, Biblical teaching
Περιοδικά, Βιβλική διδασκαλία
Γυναίκα
Message
Μήνυμα
Gospel
Periodicals, Biblical teaching
Περιοδικό
Woman
Ευαγγέλιο
Χριστιανική ζωή, Βιβλική διδασκαλία
Magazine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-28T10:42:54Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.