ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Τίτλος εργασίας: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Τίτλος εργασίας: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γεωργάκης, Αθανάσιος του Ιωάννη

Transport infrastructures, and airports in particular, are an essential factor for Regional Development. The rapid growth of air transport and its role as a prime mover of globalization make airports a fundamental infrastructure for economic development and improvement of a region’s competitiveness. The direction of the causal relation between airports and economic development remains indefinable; however the majority of the analysts consents to the view that an airport may accelerate the attraction of businesses, increases the employment rates, and boosts the productivity of a Region. At the same time, improving accessibility results to an increased proportion of visitors, and improvements to certain key sectors, such as tourism, while apparently, aviation and airports are also closely connected to the "knowledge industry". This paper evaluates, from a theoretical perspective, the importance of airports in regards to regional development. Its main purpose is to outline the modern role of airports as drivers of regional economic development, through an analysis and synthesis of the relevant literature. The structure of this work follows a deductive reasoning process, starting from the evaluation of the importance of transport infrastructure in regional development, continuing to the general effects of aviation growth and development, and concluding into the identification of the airports’ economic impacts to a Local and Regional system. The key objectives are to present the various airport infrastructures which make up the modern air transport system, to determine the economic impacts and relations as well as the methodology for their calculation, and to evaluate the economic viability of an airport operating as a Hub or a Point to Point transit. Finally, reference is made to the growing importance of the airport functioning as a keystone of economic and urban development, with certain comments made on the Aerotropolis model.
Οι μεταφορικές υποδομές και δη τα αεροδρόμια αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. H αλματώδης ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών και ο ρόλος τους ως κινητήριος μοχλός της Παγκοσμιοποίησης, καθιστά τα αεροδρόμια θεμελιώδεις υποδομές για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας Περιφέρειας. Η κατεύθυνση της αιτιακής σχέσης μεταξύ των αεροδρομίων και της οικονομικής ανάπτυξης παραμένει ακόμα απροσδιόριστη, ωστόσο η πλειονότητα των αναλυτών συναινεί στην άποψη ότι η παρουσία ενός αεροδρομίου σε μια Περιφέρεια επιταχύνει την προσέλκυση επιχειρήσεων, αυξάνει τα ποσοστά απασχόλησης, και ενισχύει την παραγωγικότητα. Παράλληλα, μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμότητας, ενισχύεται η επισκεψιμότητα της περιοχής και αναπτύσσονται τομείς όπως ο τουρισμός, ενώ όπως προκύπτει, οι αερομεταφορές και τα αεροδρόμια είναι επίσης στενά συνδεδεμένα με τη «βιομηχανίας της γνώσης». Στην παρούσα εργασία, επιδιώκεται η θεωρητική προσέγγιση της σημασίας των αεροδρομίων στην Περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσα από μια διαδικασία σύνθεσης και ανάλυσης της σχετικής βιβλιογραφίας, σκιαγραφείται ο σύγχρονος ρόλος των αεροδρομίων ως μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών. Η δομή της εργασίας ακολουθεί μια παραγωγική συλλογιστική πορεία, ξεκινώντας από την αποτίμηση της σημασίας των μεταφορικών υποδομών στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, συνεχίζοντας στα αίτια ανάπτυξης και εξέλιξης των αερομεταφορών και καταλήγοντας στον εντοπισμό των οικονομικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των αεροδρομίων σε Τοπικό και Περιφερειακό σύστημα. Κεντρικές επιδιώξεις αποτελούν η παρουσίαση των διαφόρων αεροδρομιακών υποδομών τα οποία συγκροτούν το σύγχρονο σύστημα των αερομεταφορών, ο καθορισμός των οικονομικών επιπτώσεων και σχέσεων και η μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους, και η αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας από τη λειτουργία των αεροδρομίων ως Hub ή δίκτυα Point to Point . Τέλος γίνεται αναφορά στην αυξανόμενη σημασία του αεροδρομίου ως βασική γεννήτρια οικονομικής και αστικής ανάπτυξης και σχολιάζεται το μοντέλο της Αερομητρόπολης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Περιφερειακή Ανάπτυξη
Regional Development
Economic Development
Οικονομική Ανάπτυξη
Αεροδρόμια
Airports
Αερομεταφορές
Air Transport

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T10:58:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.