Μέτρηση δόσης εισόδου και υπολογισμός ενεργού δόσης με χρήση φορητού ακτινολογικού σε ακτινολογικές εξετάσεις νεογνών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέτρηση δόσης εισόδου και υπολογισμός ενεργού δόσης με χρήση φορητού ακτινολογικού σε ακτινολογικές εξετάσεις νεογνών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Πετικόπουλος, Νικόλαος

During their stay in an intensive care unit, neonates undergo regularly one or more radiological examinations due to their changeable health-condition. From the radioprotection’s point of view, the irradiation of children is of vital importance, as they are part of the most radio-sensitive age group, thus the possible risk of showing sings of cancer is fairly high. This specific study focuses on the calculation of the input dose (ESD) and the effective dose, based on 50 examinations of 3 different types: chest, abdominal area, chest-abdominal area. These examinations were conducted on 36 neonates, during their hospitalization in the intensive care unit, located in the General Hospital Papageorgiou (Thessaloniki). Initially, the input dose was measured using a DAP (Dose Area Product) meter. Afterwards, the above measurement was multiplied to the Back Scattering Factor (BSF). The final results demonstrated that the input dose, concerning the 3 types of examinations, was 56,60 and 66 μGy respectively. It is noted that the examinations referred to neonates with weight ranging from 0,6 to 4,6 kg and the average data (kV, mAs, field-dimensions) were 65 kV, 2,3 mAs and 487cm2. Later on, using the DAP measurements once again, we calculated the effective dose with the assistance of suitable conversion factors. The results were 16,19 and 83 μSv. The effective dose was also calculated using the Monte Carlo technique (software), specifically the MCNP-4A code. Two calculations were made for every patient. The first one originated from the patient’s actual geometry, whereas the second one was based on the customized geometry of our mathematical dummy, which was used for the simulation. The effective dose was measured at 25,35 and 55 μSv for our first calculation and 23,32 and 67 μSv for the second one, regarding the 3 different examinations respectively. Last but not least, we calculated the Diagnostic Reference Levels (DRL) in terms of the DAP and the input dose measurements. The DRL were at 86,6 μGy for the chest-abdominal area examination and 80 μGy for the chest examination. The EU’s suggested limit for the chest examination is 80 μGy. In an attempt to reduce the dose neonates are exposed to, we strongly recommend the application of an efficient examination-protocol, which will be hinged not only on guidelines provided by the EU, but also on established scientific evidence regarding the dose reduction.
Κατά την παραμονή τους σε μία μονάδα εντατικής Θεραπείας (μ.ε.θ.), τα νεογνά υποβάλλονται συχνά σε μία ή περισσότερες ακτινογραφικές εξετάσεις λόγω της ευμετάβλητης κατάστασης της υγείας τους . Από την σκοπιά της ακτινοπροστασίας, η ακτινοβόληση των παιδιών έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ανήκουν στην πλέον ακτινοευαίσθητη ηλικιακή ομάδα και παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκε η δόση εισόδου (ESD) και υπολογίστηκε η ενεργός δόση σε 50 εξετάσεις θώρακος, κοιλίας και ενιαίας θώρακος — κοιλίας σε 36 νεογνά που νοσηλεύτηκαν στην μ.ε.θ νεογνών τον Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Η δόση εισόδου μετρήθηκε με θάλαμο ιονισμού δόσης επιφάνειας (DAP meter). Από την μέτρηση του DAP, που πολλαπλασιάστηκε με τον παράγοντα οπισθοσκέδασης (Β. S.F), η δόση εισόδου υπολογίστηκε 56, 60 και 66 μGy για τις τρεις εξετάσεις αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις έγιναν σε νεογνά βάρους 0,6-4,6 kg και τα μέσα στοιχεία (kV, mAs, πεδίο) για τις τρεις εξετάσεις ήταν (65kV - 2,3mAs -487cm2) αντίστοιχα. Στην συνέχεια, από τις μετρήσεις του D.AP, υπολογίστηκε η ενεργός δόση με την χρήση κατάλληλων συντελεστών μετατροπής. Από την μέτρηση τον D.ΑΡ η ενεργός δόση υπολογίστηκε 16, 19 και 83 μSv. Η ενεργός δόση υπολογίστηκε και με την χρήση τεχνικής Monte Carlo και συγκεκριμένα τον κώδικα MCNP — 4Α. Για το κάθε περιστατικό έγιναν δύο υπολογισμοί. Ο πρώτος υπολογισμός έγινε με βάση την πραγματική γεωμετρία τον περιστατικού ενώ ο δεύτερος με βάση μία προσαρμοσμένη γεωμετρία στο μαθηματικό ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση. Η ενεργός δόση υπολογίστηκε 25, 35 και 55 μSν για τον πρώτο και 23, 32 και 67 μSν για τον δεύτερο τρόπο υπολογισμού, για τις τρεις εξετάσεις αντίστοιχα. Τέλος υπολογίστηκαν τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ), σε τιμές D.AP και δόσης εισόδου για τις εξετάσεις θώρακος-κοιλίας και θώρακος. Τα ΔΕΑ βρέθηκαν 86,6 μGy για την εξέταση θώρακος — κοιλίας και 80μGy για την εξέταση θώρακος. Το προτεινόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξέταση θώρακος είναι 80μGy. Για την μείωση της δόσης στα νεογνά προτείνεται η εφαρμογή πρωτοκόλλου στις ακτινολογικές εξετάσεις που θα βασίζεται στις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα για την μείωση της δόσης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T11:41:04Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.