Οικονομικές Κρίσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οικονομικές Κρίσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας

Τριανταφύλλου, Φώτιος – Αθανάσιος

The purpose of this essay is to analyze the impact of the recent economic crisis that struck Greece, regionally and to present proposals and solutions that will help the Greek region overcome the economic crisis and difficulties. To do this we made extensive research on the European Regional Development, the economic crisis and the impact it had in European countries and regions respectively, in the Greek economic crisis and how it affects the development of many regions and the European policies that can help this difficult situation. In the first chapter we analyze the basic concepts of regional development theories and the connection they have with financial crises. The reference to the basic theories and regional development models will help us to better understand the regional problem and therefore the needs of the region today. Continuing, in the second chapter we analyze the economic crises, firstly by indicating their meaning and then by presenting specific examples of financial crises over the years. The historical review leads us to the current economic crisis that erupted in 2007. We attempt to map the impact of the crisis in European regions. The third section will penetrate the regional problem that plagues the Greek regions before and after the crisis analyzing interregional and intraregional disparities between them. Also we will refer to the regional resilience of Greek regions today, in times of crisis, and we will present maps, tables and graphs that explain these phenomena. The fourth chapter will deal with the regional policy of the European Union and how it has contributed through the financing of European funds to the exit of the Greek region off the crisis. Furthermore we mention proposals that have been made that can help Greek regions fight the crisis. Finally we end up stating the general conclusions of our research on the consequences and policy proposals that would boost the Greek region to an exit from the crisis and economic sanitization.
Η εργασία αυτήν έχει σκοπό την ανάλυση των επιπτώσεων της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που πλήγει την Ελλάδα, σε περιφερειακό επίπεδο και την παρουσίαση προτάσεων και λύσεων που θα βοηθήσουν την ελληνική Περιφέρεια να ξεπεράσει τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και να αναπτυχθεί. Για να γίνει αυτό εκπονήθηκε έρευνα πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην οικονομική κρίση και τι αντίκτυπο είχε στις Ευρωπαϊκές χώρες και αντίστοιχα περιφέρειες, στην ελληνική Οικονομική Κρίση και πως αυτή επηρεάζει την ανάπτυξη πολλών περιφερειών καθώς και στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τις βασικές έννοιες και θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και την σχέση που έχουν αυτές με τις οικονομικές κρίσεις. Η αναφορά στις βασικές θεωρίες και πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης θα μας βοηθήσει ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το περιφερειακό πρόβλημα άρα και τις ανάγκες της περιφέρειας σήμερα. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τις οικονομικές κρίσεις, αρχικά αναφέροντας την έννοιά του και εν συνεχεία, συγκεκριμένα παραδείγματα οικονομικών κρίσεων ανά τα χρόνια. Η ιστορική αναδρομή αυτή καταλήγει στην σημερινή οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007. Επίσης επιχειρείται η χαρτογράφηση των επιπτώσεων που έχει η κρίση στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισχωρήσουμε στο περιφερειακό πρόβλημα που μαστίζει τις ελληνικές περιφέρειες προ και μετά κρίσης αναλύοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες μεταξύ τους. Ακόμα θα ασχοληθούμε με την περιφερειακή ανθεκτικότητα των ελληνικών περιφερειών σήμερα, εν καιρώ κρίσης, καθώς και θα παρουσιάσουμε χάρτες, πίνακες και γραφήματα που εξηγούν τα φαινόμενα αυτά. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποιον τρόπο αυτήν έχει συνεισφέρει μέσω της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ταμείων στην έξοδο της ελληνικής περιφέρειας από την κρίση. Ακόμα θα αναφέρουμε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την έξοδο των περιφερειών από την οικονομική κρίση αυτήν. Τέλος καταλήγουμε αναφέροντας τα γενικά συμπεράσματα της έρευνάς μας, όσον αφορά τις συνέπειες πολιτικής και τις προτάσεις που θα ωθήσουν την ελληνική περιφέρεια σε μία έξοδο από την κρίση και οικονομική εξυγίανση. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι καθ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

european cohesion policy
οικονομική κρίση
regional development
ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής
economic Crisis
περιφερειακή ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-12T10:14:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.