Εκτίμηση της φυσικής δόσης σε ανοπτημένα κεραμικά διάφορες μεθόδους – Σύγκριση μεθόδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκτίμηση της φυσικής δόσης σε ανοπτημένα κεραμικά διάφορες μεθόδους – Σύγκριση μεθόδων

Καραμπιπέρη, Μαρία

Fired ceramics are used as everyday objects like tiles, bricks and plates. Because of the development of pottery art, they were also used in ancient world as vessels, amphorae and cookware. The absolute age of a historical or archaeological ceramic object is the most significant and useful piece of information, since this can be used to assist the characterization of the site, as well as a crosscheck of the age of a building, structure, or settlement. Among the various dating techniques, luminescence stands as the most effective and well-established one towards the age assessment of heated/burnt materials. In the present study, an integrated approach towards the comparison between the different types of luminescence dating is attempted. Namely, are compared results from thermoluminescence (TL), optically stimulated luminescence (OSL) and infrared Stimulated Luminescence, (IRSL). Specifically, the comparative study includes the Single Aliquot Regeneration Method (SAR), the multiple aliquot additive dose method (MAAD) and the very deep traps (VDT) method. The preparation of the samples took place in the laboratory of Luminescence in Physics Department of Aristotle University of Thessaloniki. Aliquots were prepared under the fine grain technique. Measurements were carried out using a Risö TL/OSL reader (model TL/OSL (DA-15)), in the laboratory “Athena”, in Xanthi. Generally, both protocols, SAR and MAAD, have advantages and disadvantages. SAR protocol includes measurements with a single aliquot. In this case, a correction for samples with sensitization is necessary. On the other hand, MAAD protocol requires measurements on different samples (more than 10 aliquots). This procedure erases the problem of sensitization but initiates a new one concerning the mass reproducibility.
Τα ανοπτημένα κεραμικά χρησιμοποιούνται ως καθημερινά αντικείμενα, όπως οικοδομικά υλικά (τούβλα, κεραμίδια, πλακάκια) και οικιακά σκεύη (πιάτα, βάζα). Επίσης, κατά την αρχαιότητα, γινόταν χρήση κεραμικών ως δοχεία, αμφορείς, μαγειρικά σκεύη και διακοσμητικά έργα, χάρη στην πρόωρη ανάπτυξη της κεραμικής τέχνης. Το φαινόμενο της φωταύγειας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιστήμη της Αρχαιολογίας και εφαρμόζεται για την απόλυτη χρονολόγηση του υπό μελέτη υλικού ή το χαρακτηρισμό δειγμάτων, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα μελέτη, επιχειρείται μια σύγκριση των διαφόρων τεχνικών της φωταυγειακής χρονολόγησης. Ονομαστικά, συγκρίνονται τα αποτελέσματα της Θερμοφωταύγειας (Thermoluminescence , TL), της Οπτικώς Προτρεπόμενης Φωταύγειας (Optically Stimulated Luminescence, OSL) και της Υπερύθρου Προτρεπόμενης Φωταύγειας (Infra-red Stimulated Luminescence, IRSL). Ειδικότερα, η συγκριτική μελέτη περιλαμβάνει την μέθοδο αναγέννησης σήματος ενός δείγματος (Single Aliquot Regeneration Method, SAR), τη μέθοδο των πρόσθετων δόσεων πολλαπλών δειγμάτων (Multiple Aliquot Additive Dose Method, MAAD) και τη μέθοδο βαθύτερων παγίδων (Very Deep Traps, VDT). Όλες οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε δείγματα λεπτών κόκκων (fine grain technique) όπου η παρασκευή των δειγμάτων έγινε στο εργαστήριο Φωταύγειας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο «Αθηνά» , στην Ξάνθη. Το όργανο καταμέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το Risö TL/OSL (model TL/OSL (DA-15)) της Δανίας. Κάθε μέθοδος χαρακτηρίζεται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πρωτόκολλο SAR εφαρμόζεται σε ένα δείγμα, επομένως συχνά απαιτείται διόρθωση λόγω της ευαισθητοποίησης. Το πρωτόκολλο MAAD απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων (περισσότερα από 10 ), αίροντας το πρόβλημα της ευαισθητοποίησης. Παρόλα ταύτα με αυτή τη διαδικασία εισάγεται το ζήτημα της επαναληψιμότητας, όπου τα δείγματα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν όμοιες μάζες και κατανομή.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T09:08:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.