Η συμβολή της διδασκαλίας της γεωγραφίας και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην προσέγγιση της Οικουμενικής Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή της διδασκαλίας της γεωγραφίας και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην προσέγγιση της Οικουμενικής Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη

Βουδρισλής, Νικόλαος Γ.

The thesis aims to highlight the contribution of geography and citizenship education to Global Education. To achieve this we survey the contemporary trends in geography education and citizenship education in current research and academic publications. We explore the origins and historical evolution of Global Education and Global Citizenship Education, and analyse the diverse approaches to the concept of Global Citizenship. We then discuss the theoretical framework, aims, content and dimensions of these two movements. We examine the conceptualisation of identity and the ways it is constituted. We juxtapose national identity to cosmopolitan identity, and review the bibliography that looks into the geography studies examining the relationship between identity and space. We also examine the contribution of geographical education to citizenship education, the notion of geographic literacy, the need to cultivate spatial thinking and spatial literacy and the contribution of geo-technology to problem-solving. Finally, we seek to make clear the essential skills and capabilities brought by geography and spatial education on the formation of the global geo-citizen.
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να καταδείξει τη συμβολή της διδασκαλίας της γεωγραφίας και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην προσέγγιση της Οικουμενικής Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό εξετάσαμε τις σύγχρονες τάσεις στη γεωγραφική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη μέσα από υπάρχουσες έρευνες και την αρθρογραφία των τελευταίων ετών. Διερευνήσαμε τις ρίζες και την ιστορική εξέλιξη της οικουμενικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και καταγράψαμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο, τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις διαστάσεις των δύο αυτών κινημάτων. Ακόμη αναφερθήκαμε στην εννοιολόγηση της ταυτότητας και στους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται. Αναλύσαμε την εθνική ταυτότητα σε αντιδιαστολή με την κοσμοπολίτικη ταυτότητα και κάναμε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τις γεωγραφικές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της ταυτότητας και του χώρου. Ασχοληθήκαμε επιπλέον με τη συμβολή της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, την έννοια του γεωγραφικού γραμματισμού, την ανάγκη για καλλιέργεια της χωρικής σκέψης και του χωρικού γραμματισμού, τη συμβολή της γεωτεχνολογίας στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τέλος αναζητήσαμε τις βασικές ικανότητες που μπορεί να καλλιεργήσει η γεωγραφική και χωρική εκπαίδευση στη διαμόρφωση του παγκόσμιου γεω-πολίτη.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Γεωγραφική εκπαίδευση
Global citizenship
Οικουμενική εκπαίδευση
Geography, Study and teaching
Γεωγραφία, Μελέτη και διδασκαλία
Παγκόσμια ιθαγένεια
Citizenship education
World citizenship
Geographical education
International education
Civics, Study and teaching
Αγωγή του πολίτη, Μελέτη και διδασκαλία
Global education
Διεθνής εκπαίδευση
Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη
Παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-20T07:47:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.