Χωροθέτηση Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας για Διερχόμενους Μεταναστευτικούς Πληθυσμούς στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χωροθέτηση Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας για Διερχόμενους Μεταναστευτικούς Πληθυσμούς στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Παλάντζας, Μάριος

Since the middle of the 20th century various migratory flows concerned Greece. Greece started as a sending country, in particular, of economic migrants to overseas countries and, in the postwar period, to the countries of Western Europe. Around the 1980s Greece turned into a host country, a phenomenon that increased during the last decade of the 20th century because of the radical social and economic changes that have taken place in countries of the wider region. In the last years, because of the intensity of conflicts in the region of the Eastern Mediterranean, the Middle East and North Africa, Greece became the main port of entry for immigrants and refugees. As a result of the refugee crisis, Greece became primarily a country of transit for specific migratory populations. Of course this crisis doesn’t affect only Greece if we take into account that in recent years the number of people who have been forcibly moved across the world because of conflicts, violence (the highest in the last 70 years) and prosecutions is almost 60 million, and more than 19 million is the number of refugees who are living away from their homelands. Greece was called to formulate a corresponding immigration policy by implementing the EU's basic directions. The agreement between the EU and Turkey on 18/3/2016 had a huge impact on the way the Greek Government deals with the refugee problem. All the above affect the national immigration policy as well and particularly things such as the asylum procedure, reception and identification procedures, the adjustments of EU directives in Greek law regarding tackling refugee populations, etc. "Cutting edge" of the legislative framework established in this period is the Greek Law No. 4375/2016 which, among other issues, refers to the "Hospitality Structures". Until the end of May 2016, the estimated number of migrant populations who stayed in hospitality structures and areas was 53.875. In Northern Greece the bulk of the refugee and migrant population is concentrated in the Prefectures of Kilkis and Thessaloniki. After the evacuation of the informal refugee settlement in Idomeni and the transfer of this population to the Thessaloniki Prefecture, the problem of both the capacity of existing structures and their location within the Prefecture, became more intense. A codification of the formal opinions of local Municipal Authorities highlights many issues ranging from the reaction of the local community, the specific location of Hospitality Structures throughout the Prefecture, safety and healthcare issues, and the duration of the structures’ operation. In this context, an alternative-complementary proposal for locating temporary hospitality structures, by taking into account the current 12 situation and the issues which have arisen so far specifically in the case of the Thessaloniki Prefecture, is deemed necessary. Such a location proposal is attempted in this thesis, which takes into account four “embarking” knowledge fields, which constitute the essential components of its formulation. These fields include the legislative framework, the experience to date, the existing situation and the social frame of reference. Apparently, because of the very dynamic character of the phenomenon, this proposal is constituted on the basis of specific data that apply to the current period and by taking into consideration possible scenarios, such as that the total number of refugees in the country will stay similar to their current numbers with only a small possible increase, or that the total number of hospitality structures will be increased through central Government decisions, etc.
Από τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα απασχόλησαν την Ελλάδα διάφορες μεταναστευτικές ροές. Η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα αποστολής –κυρίως- οικονομικών μεταναστών προς τις υπερπόντιες χώρες και στη μεταπολεμική περίοδο προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Περίπου στην δεκαετία του 1980, η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής μεταναστών, γεγονός τα οποίο λαμβάνει διαστάσεις στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα εξαιτίας ριζικών κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια, με την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η Ελλάδα αποτέλεσε τη βασική πύλη εισόδου στην ΕΕ για πρόσφυγες και μετανάστες. Αποτέλεσμα της προσφυγικής κρίσης είναι η Ελλάδα να αποτελέσει κατά κύριο λόγο χώρα διέλευσης των συγκεκριμένων μεταναστευτικών πληθυσμών. Βέβαια αυτή η κρίση δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, αν παρθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν 60 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν βίαια μετακινηθεί ανά τον κόσμο εξαιτίας συγκρούσεων, βίας (ο υψηλότερος τα τελευταία 70 χρόνια) και διώξεων, ενώ περισσότεροι από 19 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των προσφύγων που ζουν μακριά από τις πατρίδες τους. Η Ελλάδα κλήθηκε να διαμορφώσει μια αντίστοιχη μεταναστευτική πολιτική υλοποιώντας τις βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Κρίσιμη εξέλιξη, η οποία είχε αντίκτυπο στην πορεία αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος από την ελληνική κυβέρνηση, υπήρξε με την συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας στις 18/3/2016. Οι παραπάνω εξελίξεις βρίσκουν αντίκτυπο και στην εθνική πολιτική μετανάστευσης και ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η διαδικασία ασύλου, οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, οι προσαρμογές στην ελληνική νομοθεσία ευρωπαϊκών οδηγιών όσον αφορά την αντιμετώπιση των προσφυγικών πληθυσμών κλπ. «Αιχμή» του νομοθετικού πλαισίου που θεσμοθετήθηκε σε αυτή την περίοδο είναι ο Ν. 4375/2016, στον οποίο, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για «Δομές Φιλοξενίας». Μέχρι τα τέλη Μαΐου 2016 ο εκτιμώμενος αριθμός του μεταναστευτικού πληθυσμού που βρίσκεται σε δομές και χώρους φιλοξενίας ήταν 53.875. Στην Βόρεια Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού συγκεντρώνεται στις Π.Ε. του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης. Μετά και από την εκκένωση του άτυπου καταυλισμού της Ειδομένης και την μεταφορά του πληθυσμού στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης οξύνθηκε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα τόσο της χωρητικότητας των υφιστάμενων δομών, όσο και της χωροθέτησης τους στην Π.Ε. Μια κωδικοποίηση των επίσημων θέσεων των τοπικών Δημοτικών αρχών αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα τα οποία αφορούν την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, την συγκεκριμένη χωροθέτηση των Δομών Φιλοξενίας στο σύνολο της Π.Ε., την ασφάλεια και την υγειονομική περίθαλψη και τη διάρκεια λειτουργίας των δομών. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται αναγκαία μία εναλλακτική-συμπληρωματική πρόταση χωροθέτησης δομών προσωρινής φιλοξενίας που θα λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα συγκεκριμένα για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μια τέτοια πρόταση χωροθέτησης επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τέσσερα γνωστικά πεδία «αφετηρίας» τα οποία αποτελούν τις βασικές συνιστώσες συγκρότησης της. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν το νομοθετικό πλαίσιο, την υπάρχουσα εμπειρία, την υφιστάμενη κατάσταση και το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. Προφανώς, εξαιτίας της ίδιας της δυναμικής του φαινομένου, η πρόταση αυτή συγκροτείται στην βάση συγκεκριμένων δεδομένων που ισχύουν αυτή την περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη πιθανά σενάρια, όπως π.χ. ότι ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στη χώρα θα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα με ενδεχόμενο μερικής αύξησης του, ή ότι ο συνολικός αριθμός των δομών φιλοξενίας θα αυξηθεί με κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης κλπ.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Hospitality structures
migration Policy
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Προσφυγική Κρίση
refugee Crisis
Μεταναστευτική Πολιτική
Δομές Φιλοξενίας
Regional unity of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-20T08:50:42Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.