Η Ελληνική Κτηματαγορά: : Συνθήκες Διαβίωσης και Κατοικίας τη δεκαετία 2005 – 2015 υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Ελληνική Κτηματαγορά: : Συνθήκες Διαβίωσης και Κατοικίας τη δεκαετία 2005 – 2015 υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής κρίσης

Ντινόπουλος, Χρήστος Σ.

This dissertation focuses on analyzing the Greek real estate market and notes down the living and housing conditions in Greece and particularly in the city of Thessaloniki, in the last decade. This thesis attempts a multifaceted promotion of individual problems faced by Greek households during the prevailing economic - fiscal crisis and how these problems turn into spatial mapping. Therefore, initially, a literature review was conducted which includes a recording of the international developments in property markets, as well as an attempt to find out the operative event of the international crisis. Furthermore, the Greek property market and the property price developments were described. An extensive reference to the specific characteristics of the Greek real estate market was followed, as also as an endoscopic approach of the prevailing situation in the city of Thessaloniki and some forecasts for the real estate market and the problems that may occur. For the needs of the research, a questionnaire was formed, which was made available to participants online, where everyone who had changed permanent residence from 2005 onwards was able to fill it in. The sample, 222 persons, was sufficient to extract conclusions on issues such as the choice between a private or leased property, satisfaction of his current residence, the reasons that contributed to the decision of the permanent change of residence over the past decade but also spatial questionings such as the existence of intense residential movements within the city or the concentration of many residents of the region in the nearest metropolis
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση της ελληνικής κτηματαγοράς αλλά και στην καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης και κατοικίας που επικρατούν στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την τελευταία δεκαετία. Μέσα από την εργασία επιχειρείται μια πολύπλευρη ανάδειξη των μεμονωμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της επικρατούσας οικονομικής – δημοσιονομικής κρίσεως αλλά και πώς αυτά τα προβλήματα μεταφράζονται σε χωρικές αποτυπώσεις. Για το λόγο αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιλαμβάνει την καταγραφή των διεθνών εξελίξεων των αγορών ακινήτων, όπως επίσης και μια προσπάθεια εύρεσης της γενεσιουργού αιτίας της διεθνούς κρίσης. Στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή της ελληνικής κτηματαγοράς και των εξελίξεων των τιμών των ακινήτων. Ακολουθεί μια εκτεταμένη αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κτηματαγοράς, μια ενδοσκοπική προσέγγιση της επικρατούσας κατάστασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και κάποιες προβλέψεις για την εξέλιξη της αγοράς ακινήτων και τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Για τις ανάγκες της έρευνας, συγκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που διατέθηκε στους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου, όπου δικαίωμα συμπλήρωσης είχαν όλοι όσοι είχαν αλλάξει μόνιμη κατοικία από το 2005 και έπειτα. Το δείγμα, 222 ατόμων, ήταν επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα όπως η επιλογή ανάμεσα σε ένα ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο, η ικανοποίηση από την τωρινή κατοικία, οι λόγοι που συνετέλεσαν στην απόφαση αλλαγής μόνιμης κατοικίας την τελευταία δεκαετία αλλά και σε χωρικής φύσεως προβλήματα όπως η ύπαρξη έντονων μετακινήσεων εντός πόλεως ή η συγκέντρωση πολλών κατοίκων από την περιφέρεια στην κοντινότερη μητρόπολη.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Greek Property Market
Living & Housing
Δημοσιονομική κρίση
Fiscal crisis
Διαβίωση & Κατοικία
Ελληνική Κτηματαγορά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-21T08:34:12Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.