Δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός κολλοειδών οξειδίων ΖnO και CuO

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός κολλοειδών οξειδίων ΖnO και CuO

Παπαδόπουλος, Κυπαρίσης

Σκόπος της παρούσας εργασίας είναι ο δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός κολλοειδών οξειδίων του ψευδάργυρου και του χαλκού με επιφανειοδραστικό πολυόλες για την μελλοντική δημιουργία μελανιών για inkjetprinting. Εξαιτίας της ημιαγωγικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων οξειδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ημιαγωγικό στρώμα σε τρανζίστορ λεπτών υμενίων και να εφαρμοστούν σε ηλεκτρονικές διατάξεις.Η σύνθεση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο της υδροθερμίας στο τμήμα Χημείας από την ερευνητική ομάδα της Καθηγήτριας Αικ. Δενδρινού. Τα διαλύματα με διαλύτη νερό εναποτέθηκαν σε υπόστρωμα πυριτίου και χρησιμοποιήθηκε θερμή πλάκα για την εξάτμιση του διαλύτη. Στη συνέχεια τα δείγματα μελετήθηκαν δομικά με την μέθοδο περίθλασης ακτίνων-χ και οπτικά με τη μέθοδο φασματοσκοπίας οπτικής ανακλαστικότητας.
The aim of this present work is the structural and optical characterization of colloids copper and zinc oxides with surfactant polyols for the synthesis of inks for inkjet printing. Because of their semiconductive behavior they can be used as semiconductor layer to thin film transistors and be applied to electronic devices. The samples were synthesized by hydrothermal method in the department of chemistry by Prof. Dendrinou’s group and provided to us for characterization. The solutions with water as solubility were deposited on sub layer of silicon and we used hot plate to evaporate water. The samples were characterized structurally with x ray diffraction method and optically with optical reflectance spectroscopy.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T10:36:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.