Ανάπτυξη πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης για το παίγνιο 2048

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης για το παίγνιο 2048

Ζεϊμπεκάκης, Γεώργιος

H παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ως πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της εργασίας ήταν η κατασκευή ενός πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης για το παίγνιο 2048. Πριν από την επίτευξη του στόχου αυτού, ήταν απαραίτητη η υλοποίηση του παιγνίου ως εφαρμογή σε γλώσσα Java, ώστε να δοθεί μέσω αυτής μία βασική λειτουργικότητα, ενώ στη συνέχεια έπρεπε να ενσωματωθεί σε αυτήν ο πράκτορας, προσθέτοντάς της έτσι επιπλέον λειτουργίες. Ο πράκτορας που τελικά δημιουργήθηκε χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο MiniMax για τη λειτουργία του, σε συνδυασμό με κάποιες ευριστικές συναρτήσεις αξιολόγησης των διαφόρων καταστάσεων του παιχνιδιού. Οι λειτουργίες που τελικά ενσωματώθηκαν είναι: η πρόταση κίνησης προς το χρήστη, το αυτόματο παιχνίδι από τον πράκτορα χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, και τέλος, ένα είδος ανταγωνιστικού παιχνιδιού κατά το οποίο κάθε κίνηση του χρήστη ακολουθείται από μία κίνηση από τον πράκτορα, που σκοπό έχει να καταστήσει το παιχνίδι δυσκολότερο για το χρήστη. Το παρόν έγγραφο δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να κατανοήσει κάποιες βασικές έννοιες του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ στη συνέχεια μπορεί να μελετήσει σε βάθος την υλοποίηση του πράκτορα, αλλά και της εφαρμογής γενικότερα. Τέλος, δίνονται κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το παιχνίδι ο πράκτορας, σε σχέση με περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται παιχνίδι με τυχαίες κινήσεις, και σε σχέση με περιπτώσεις παιχνιδιού από ανθρώπους – παίκτες, και σκοπό έχουν να παρουσιάσουν στον αναγνώστη τη σύγκριση μεταξύ των παραπάνω περιπτώσεων αλλά και προτάσεις για μελλοντική εργασία.
This project was implemented during the academic year 2015-2016 as a Thesis in the Department of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki. The main purpose of the project was the construction of an Artificial Intelligence agent for the 2048 game. Before this goal was to be accomplished, the implementation of the game as a Java application was necessary, so that through it, some basic functionality could be achieved, subsequently followed by the incorporation of the agent, which would then add extra features. The agent that was finally implemented uses the MiniMax algorithm to function, in conjunction with some heuristic evaluation functions for the various game states. The features that were finally added are: next-move suggestion to the user, automatic playing by the agent without the user having to intervene, and finally, some sort of competitive game during which every move the user makes is followed by a move made by the agent, such that it tries to make the game harder for the user. This document enables anyone interested, to comprehend some basic concepts of the field of Artificial Intelligence, and subsequently study the implementation of the agent and the application in general, in detail. Finally, some conclusions that were reached are presented. These conclusions have to do with the way the agent handles the game, in comparison to cases where a game of random moves is played, and cases where the game is played by human – players, and they try to make a comparison between the previously mentioned cases, while also mentioning some proposals for additional work in the future.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Κινήσεις
Agent
Game
Moves
Πράκτορας
Παιχνίδι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-25T08:24:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.