Οι δείκτες προσπελασιμότητας ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του συστήματος μεταφορών και χρήσεων γης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι δείκτες προσπελασιμότητας ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του συστήματος μεταφορών και χρήσεων γης

Καραγκούνη, Κωνσταντία Ν.

Measuring and quantifying the concept of accessibility, has been investigated by number of researchers in the last decades, who are specialized mainly in the field of transport planning. The extent and the intensity with which researchers at international level have worked on the concept of accessibility, lies mainly in the fact that accessibility is one of the most important components, necessary to implement an integrated and efficient transport system. Through this project, it becomes clear that accessibility is measured through a set of indicators, the crowd and the components of which are transformed according to the researcher, the purpose of the investigation as well as the theoretical background that follows. The work is divided into three main chapters. The first is a comprehensive reference to the theoretical framework of accessibility as well as its core components, including basic definitions and components thereof. The second chapter presents a number of categories of indicators directly linked to the theoretical framework discussed in the first chapter, while this analysis is structured in description of the category of the indicator, some practical applications and end the advantages and disadvantages of the structure of each category. Finally, there is the third chapter which presents the example of the metropolitan Montreal area to assess the efficiency of its transport system in combination with land use. Thus, a series of indicators implemented, some of which fall within the categories of indicators analyzed in this study and demonstrate how to apply them in real situations. The conclusions of this work, which is the last unity, noted that the analysis of the concept of accessibility it is possible to be multilateral, which is up to the good choice of accessibility indicators. It comes that this tool is able to be very useful both during the planning phase of a transport system, and during the assessment phase, as with the example of Montreal.
Η μέτρηση και ποσοτικοποίηση την έννοιας της προσπελασιμότητας, έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από πλήθος ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες οι οποίοι εξειδικεύονται κυρίως στον τομέα του σχεδιασμού των μεταφορών. Η έκταση καθώς και η ένταση με την οποία έχουν ασχοληθεί οι ερευνητές σε διεθνές επίπεδο με την έννοια της προσπελασιμότητας, έγκειται κυρίως στο γεγονός πως αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία, απαραίτητο για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού σχεδιασμού του συστήματος των μεταφορών. Μέσα από την παρούσα εργασία, γίνεται αντιληπτό πως η προσπελασιμότητα μετριέται μέσα από ένα σύνολο δεικτών, το πλήθος και τα συστατικά μέρη των οποίων μετασχηματίζονται ανάλογα με τις προτεραιότητες κάθε ερευνητή, τους σκοπούς της έρευνάς του καθώς επίσης και το θεωρητικό υπόβαθρο που εκείνος ακολουθεί. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια εκτενής αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της προσπελασιμότητας καθώς επίσης και στα βασικά της συστατικά, συμπεριλαμβάνοντας θεμελιώδεις ορισμούς και συνιστώσες αυτής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σειρά από κατηγορίες δεικτών άμεσα συνυφασμένες με το θεωρητικό πλαίσιο που αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει την περιγραφή της κατηγορίας του δείκτη, ορισμένες πρακτικές εφαρμογές του και τέλος στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από την δομή κάθε κατηγορίας. Τέλος, ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται το παράδειγμα της μητροπολιτικής περιοχής του Μόντρεαλ, με σκοπό την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος των μεταφορών σε συνδυασμό με τις χρήσεις γης. Έτσι, εφαρμόστηκε μια σειρά δεικτών, κάποιοι από τους οποίους υπάγονται στις κατηγορίες δεικτών που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη και καταδεικνύουν τον τρόπο εφαρμογής τους σε πραγματικές συνθήκες. Στα συμπεράσματα της εργασίας αυτής, που αποτελεί και την τελευταία ενότητά της, επισημαίνεται ότι η έννοια της προσπελασιμότητας είναι πολύπλευρη και εξαρτάται από την μορφή των δεικτών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τους στόχους της μελέτης. Τέλος όπως καταδεικνύεται από το παράδειγμα το Μόντρεαλ, η μέτρηση της προσπελασιμότητας είναι χρήσιμη και απαραίτητη τόσο κατά της φάση σχεδιασμού ενός συστήματος μεταφορών, όσο και κατά της φάση αξιολόγησής του.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

transport policy and land use evaluation
δείκτες χωρικής προσπελασιμότητας
σχεδιασμός μεταφορών και χρήσεων γης
transportation and land use planning
accessibility
προσπελασιμότητα
αξιολόγηση πολιτικών μεταφορών και χρήσεων γης
spatial accessibility indicator

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-25T11:51:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.