Δημόσιος Αστικός Χώρος και Αστικά Κοινωνικά Κινήματα στο Μεταίχμιο του 20ου και 21ου Αιώνα: Η Πόλη από τον Πολίτη για τον Πολίτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημόσιος Αστικός Χώρος και Αστικά Κοινωνικά Κινήματα στο Μεταίχμιο του 20ου και 21ου Αιώνα: Η Πόλη από τον Πολίτη για τον Πολίτη

Ηλιόπουλος, Σπήλιος Μ.

This review essay concerns modern urban public space along with urban social movements that are born and act within it. The paper focuses on the movements that developed during the second half of the 20th century and on the dawn of the 21st. An effort is made to connect urban public space and urban social movements with the “right to the city”. The aim is to raise awareness of the importance of urban public space for contemporary urban citizens, and the role of urban social movements in shaping its nature and quality. On a first stage, we examine different approaches are analyzed on the concept of public space, and how this has changed over time, so as we frame a better understanding of the key concept running through the whole essay. Next we discuss the urban public space in its relation with contemporary economic circumstances. By presenting the modern economic standpoint that wants the urban public space to be a commercialized good, a connection is made between trends of privatization -commercialization of public space and contemporary urban planning. In the fourth chapter we relate urban public space to urban social movements. The key to this relationship is Lefebvre’s notion of ‘’right to the city’’. Moving on, an attempt is made to analyze the basic characteristics of urban social movements along with the stages of their postwar development. Conclusively, we analyze three different examples of urban social movements that actively urban public space during the second half of the 20th century and the early 21st. These were chosen based on their common goals, (claiming back public space), on the different circumstances under which they developed but also a variety of outcomes. Finally, our study focuses on the Greek case and more specifically on the urban social movements that emerged on Greek urban public space on the dawn of the 21st century. We analyze the December 2008 uprising as a reference point for Greek urban social movements and attempt to relate urban social movements and urban public at the times of the Greek financial crisis.
Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τον σύχρονο δημόσιο αστικό χώρο καθώς και τα αστικά κοινωνικά κινήματα τα οποία γεννιούνται και δρουν σε αυτόν. Η εργασία εστιάζει στα κινήματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Επιχειρείται να συνδεθεί ο δημόσιος αστικός χώρος και τα αστικά κοινωνικά κινήματα με το «δικαίωμα στην πόλη». Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας του δημόσιου αστικού χώρου για τον σύγχρονο πολίτη καθώς και του ρόλου των αστικών κοινωνικών κινημάτων στη διαμόρφωση της φύσης αλλά και της ποιότητας του. Αρχικά εξετάζονται διαφορετικές προσσεγγίσεις στην έννοια του δημόσιου χώρου και στην ιστορική της πορεία. Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητή η βασική έννοια η οποία διατρέχει ολόκληρη την εργασία, δηλαδή ο δημόσιος αστικός χώρος. Στη συνέχεια, ο δημόσιος χώρος της πόλης συζητάται σε σχέση με τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Παρουσιάζεται η σύγχρονη οικονομική σκοπιά η οποία θέλει τον δημόσιο αστικό χώρο να είναι ένα εμπορεύσιμο προιόν ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η σύνδεση της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης του δημόσιου αστικού χώρου με το σύγχρονο αστικό σχεδιασμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση μεταξύ δημόσιου χώρου και αστικών κοινωνικών κινημάτων. Βασικό κλειδί για τη σύνδεση αυτή είναι η έννοια του Lefebvre «δικαίωμα στην πόλη». Στη συνέχεια επιχειρείται ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των αστικών κοινωνικών κινημάτων καθώς και των φάσεων ανάπτυξής τους μεταπολεμικά. Τέλος, αναλύονται τρία διαφορετικά παραδείγματα αστικών κοινωνικών κινημάτων τα οποία σχετίζονται με τη διεκδίκηση δημόσιου αστικού χώρουαπό το 2ο μισό του 20ου αιώνα καθώς και τις αρχές του 21ου. Επιλέχθηκαν βάσει του κοινού στόχου (διεκδίκηση ενός δημόσιου χώρου), των διαφορετικών συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν, αλλά και για τη διαφορετική τους κατάληξη. Τέλος, η έρευνα επικεντρώνεται στην ελληνική περίπτωση και πιο συγκεκριμένα στα αστικά κοινωνικά κινήματα τα οποία εμφανίζονται στον ελληνικό δημόσιο αστικό χώρο στην αυγή του 21ου αιώνα. Αναλύεται ο Δεκέμβρης του 2008 ως σημείο σταθμός για τα ελληνικά αστικά κοινωνικά κινήματα και επιχειρείται μια σύνδεση των αστικών κοινωνικών κινημάτων και του δημόσιου αστικού χώρου την περίοδο της κρίσης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Εμπορευματοποίηση
Ιδιωτικοποίηση
Privatization
Public Space
δικαίωμα στην πόλη
Αστικός Σχεδιασμός
Globalization
Urban Design
Δημόσιος Χώρος
right to the city
Παγκοσμιοποίηση
Commercialization

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-27T07:42:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.