STARS: Σύστημα συστάσεων σε αληθινό χρόνο βασισμένο στον χώρο και στο κείμενο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
STARS: Σύστημα συστάσεων σε αληθινό χρόνο βασισμένο στον χώρο και στο κείμενο

Μπεκιάρης, Ηρακλής
Δαλακούρας, Κωνσταντής

Το πρόβλημα του τεράστιου όγκου δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα έχει οδηγήσει στην ανάγκη φιλτραρίσματος των δεδομένων με σκοπό την παροχή συστάσεων φιλίας. οι προσεγγίσεις που ασχολούνται με το συνεργατικό φιλτράρισμα συγκρίνουν τους χρήστες με όλους τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα η ακρίβεια των συστάσεων να είναι μικρή. σε αυτό το πρόβλημα παρουσιάζουμε τρία μοντέλα συστάσεων για 1) φίλους, 2) κριτικές, και 3) σημείων ενδιαφέροντος με τα οποία ο χρήστης δεν έχει αλληλεπιδράσει στο παρελθόν. πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε την χωρική και την λεξικογραφική συσχέτιση των χρηστών και τις αλληλεπιδράσεις τους με αντικείμενα που βρίσκονται σε μικρή ακτίνα από τη παρούσα θέση του χρήστη. το μοντέλο παροχής συστάσεων φιλίας επεκτείνει το βασικό τύπο εύρεσης ομοιότητας dice similarity coefficient διμερώς: αφενός χρησιμοποιεί τις κοινές λέξεις και αφετέρου χρησιμοποιεί τις κοινές τοποθεσίες κατά την εύρεση του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των χρηστών, μιας και ισχυριζόμαστε ότι αν δυο χρήστες πηγαίνουν στα ίδια μέρη και χρησιμοποιούν κοινές λέξεις τότε έχουν μεγάλη πιθανότητα να γίνουν φίλοι. όσων αφορά το μοντέλο συστάσεων κριτικών επεκτείνουμε το βασικό μοντέλο itembased CF διμερώς ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 1) την χωρική πληροφορία των κριτικών των χρηστών, και 2) την λεξικογραφική πληροφορία των κριτικών των χρηστών. τέλος, όσων αφορά το μοντέλο συστάσεων σημείων ενδιαφέροντος εργαζόμαστε με παρόμοιο τρόπο. πιο συγκεκριμένα επεκτείνουμε το βασικό μοντέλο userbased CF διμερώς ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 1) την χωρική πληροφορία του ιστορικού των επισκέψεων των χρηστών, και 2) την επιρροή των κριτικών των χρηστών. η συνεισφορά μας με αυτά τα τρία μοντέλα έγκειται στο γεγονός ότι λαμβάνουμε χωρικά και χρονικά μόνο τους χρήστες που βρίσκονται σε κοντινή ακτίνα από τον χρήστη με αποτέλεσμα να περιορίζουμε τις συστάσεις που βρίσκονται είτε πολύ μακριά είτε πλέον δεν είναι δημοφιλείς και ταυτόχρονα με την λεξικογραφική συσχέτιση στοχεύουμε σε πιο εξατομικευμένες συστάσεις.
The big data problem at social networks has led to the need of data filtering in order to recommend friends. A variety of methods compare all the users in between and the result is the small precision. On this problem we introduce three recommender models for 1) friends, 2) reviews, 3) locations that the users have not be in contact at the past. more specifically, we examine the spatio and textual correlation between the users and their interaction with objects that exists in a spesific ration with the center being the user. friends recommendation model expands the dice similarity coefficient where it uses the same words and the same locations between the users where we believe that if two users have common words and common locations then they have a good chance of being friends. As far as the recommended reviews is concerned, we expand the basic item-based collaborative filtering by embodying at the same time 1) spatio information of the reviews of the users and 2) textual information of the reviews of the users. For the recommended locations we work in a similar way. We expand the user-based collaborative filtering by embodying at the same time 1) spatio information of users’ history and 2) users’ ratings. Our contribution at these 3 models is that we take into consideration only the users that are near another user in order to restrict recommendations that are either far away or no longer popular and at the same time with the textual part we focus on more custom recommendations.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Συστάσεις σημείων ενδιαφέροντος
Recommended reviews
Συστάσεις φιλίας
Συστάσεις σχολίων
Recommended friends
Recommended locations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-01T09:41:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.