Η παιγνιώδης μάθηση ως διδακτικό υλικό στο μάθημα της φυσικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η παιγνιώδης μάθηση ως διδακτικό υλικό στο μάθημα της φυσικής

Χαριζάνη, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί ερευνητικό έργο σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα της φυσικής, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Εισαγωγικά θέτονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας, ενώ ακολουθεί μια παρουσίαση της ιστορικής πορείας της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και των αντίστοιχων ρευμάτων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παραπάνω αναδρομή της αναγκαιότητας της σύνδεσης δηλαδή των διδακτικών υλικών με την τεχνολογία αλλά και την καθημερινότητα και των εμπειριών των μαθητών. Βάσει αυτών, ύστερα, διεξάγεται μια εισήγηση στο πρόγραμμα scratch, και αναφέρεται η σκοπιμότητα του και η λειτουργία του, τόσο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας όσο και στη διδασκαλία της φυσικής. Έπειτα, πραγματοποιείται μια λεπτομερής περιγραφή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος scratch, ενώ παράλληλα επεξηγούνται κάποια χαρακτηριστικά του εν λόγω προγράμματος, χρήσιμα για την εκπόνηση της εργασίας και της έρευνας. Στην Τρίτη ενότητα του κειμένου, περιγράφεται ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η υλοποίηση της μεθοδολογίας έρευνας που ακολουθήθηκε στην εργασία. Τέλος, με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και γραφημάτων παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και ο έλεγχος των υποθέσεων που τέθηκαν εξαρχής.
This paper is a research project on alternative forms of teaching regarding the course of physics in high-school using technological methods. To begin with, the objectives and research hypothesis are set, followed by a brief presentation of the historical course of the teaching in science courses and the scientific currents developed in the last 60 years. Then, based on the conclusion extracted from the above review of the necessity of the connection among teaching materials, current technology and the everyday life and experiences of the students, an introduction to the program scratch is made, while its purpose and function is mentioned regarding not only this very paper and research, but also the teaching of physics all in general. Afterwards a detailed description of the programming environment of scratch follows, while some features, useful and relevant to the meaning of this paper are also explained. In the third section of the paper, there is a description of the planning, the analysis and the implementation of the research method that was designed for the specific research. Finally, using statistic methods and graphs, the results of the research are presenting, while the verification of the cases initially raised is also taking place.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-15T09:56:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.