Καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς σε διαφορετικά υποστρώματα και μελέτη των μηχανικών τους ιδιοτήτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς σε διαφορετικά υποστρώματα και μελέτη των μηχανικών τους ιδιοτήτων

Τσαούσης, Κωνσταντίνος Θ.

1) Purpose: To evaluate the efficiency of cultivated human corneal endothelial cells, (HCECs) to dehydrate cornea, using models of the posterior cornea, composed of artificial collagen mass. Methods: HCECs were isolated from donor corneal rings and cultivated. The study design included four different sets of models. Results: After two days, the percentage decreases in thickness in “posterior cornea” models thickness were 66%, 57% and 13% respectively. Conclusion: The dehydrating ability of HCECs is adversely affected by increased thickness of their basal membrane. 2) Purpose: To investigate if human anterior lens capsule is a suitable substrate for the culture of primary human trabecular meshwork (HTM) cells. Methods: HTM cells derived from four human donors were seeded on ALCs. Cell morphology and viability were examined at 1,3,5 & 7 days. Results: Morphology of the cultivated cells followed a typical model while their viability was >95% in all cases. Conclusion: Anterior Lens Capsule is a suitable alternative substrate for cultivation of HTM cells. 3) Purpose: To determine the time-dependent toxicity of trypan blue (TB) at 0.06% concentration in cultured human trabecular meshwork (HTM) cells. Methods: HTM cells cultured in vitro were exposed to Trypan blue for 5,30,60 seconds and for 5,15,30,60 minutes to a TB preparation. Results: Morphologic changes occurred mainly after 5 minutes of exposure to TB. Conclusions: TB is not toxic over an exposure time of up to 60 seconds. 4) Purpose: To investigate the toxic effect of air exposure for an in vitro model of primary human corneal endothelial cells (HCECs). Methods: HCECs were cultivated and were exposed to air for 30 minutes, 1, 3,6,12 and 24 hours. Results: Three hours after exposure, the morphology of the cells was still intact. After six hours, cells started losing their typical hexagonal morphology. Conclusion: The toxic effect of air exposure is not significant for the time period of three hours. 5) Purpose: To investigate the toxic effect of air exposure for an in vitro model of primary human ocular trabecular meshwork cells (HTM). Methods: HTM were isolated from five donor eyes and cultivated. Six groups were set up and HTM were exposed to air for 30 minutes and 1,3,6,12 & 24 hours. Results: At 3 hours after exposure, the morphology was still intact. At 6 hours few cells appeared deformed. At 12 hours after exposure to air the HTM cells started losing their typical morphology. Conclusion: The toxic effect of air exposure was not significant for the time period of one to three hours. 6) Purpose: To appraise the effect of loading force magnitude on the determination of elastic modulus of anterior lens capsule through AFM. Methods: Four human anterior lens capsules taken during phacoemulsification cataract surgery were studied. Force-Distance curves were acquired by applying a load of 2,5,10,20 and 30 nanonewtons. Results: The determination of Young’s modulus of the ALC is dependent on the loading force concerning the examined range. Conclusion: Loading forces of 10 and 20 nanonewtons led to results without significant difference and more reproducible.
1) Σκοπός: Διερεύνηση ικανότητας καλλιεργημένων κυττάρων να αφυδατώσει τεχνητό στρώμα κολλαγόνου. Μέθοδος: Ενδοθηλιακά κύτταρα καλλιεργήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε τεχνητό στρώμα και τέσσερα διαφορετικές διατάξεις. Το κεντρικό πάχος των δομών ήταν η κύρια μετρήσιμη παράμετρος. Αποτελέσματα: Μετά από δυο ημέρες η μείωση του πάχους του τεχνητού στρώματος ήταν 66% για τη διάταξη 1, 57% για τη 2 και 13% για τη διάταξη 3. Συμπεράσματα: Η ικανότητα των καλλιεργηθέντων κυττάρων επηρεάζεται από το πάχος της βασικής τους μεμβράνης. 2) Σκοπός: Να διερευνηθεί αν το ανθρώπινο πρόσθιο περιφάκιο είναι κατάλληλο υπόστρωμα για την καλλιέργεια κυττάρων του γωνιακού δικτυωτού. Μέθοδοι: Κύτταρα γωνιακού δικτυωτού από τέσσερεις δότες τοποθετήθηκαν πάνω στα πρόσθια τμήματα ανθρώπινου περιφακίου. Η μορφολογία των κυττάρων και η ικανότητά τους να επιζήσουν εξετάστηκαν τις ημέρες 1, 3, 5 και 7 μετά την έναρξη της διαδικασίας καλλιέργειας. Αποτελέσματα: Η μορφολογία των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν ήταν όμοιο με το τυπικό μοντέλο ενώ η επιβίωση του ήταν >95% σε όλες τις περιπτώσεις. Συμπέρασμα: Το ανθρώπινο πρόσθιο περιφάκιο μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο υπόστρωμα για την καλλιέργεια ανθρωπίνων κυττάρων του γωνιακού δικτυωτού. 3) Σκοπός: Να προσδιοριστεί η χρονοεξαρτώμενη τοξικότητα του Trypan blue (TB) συγκέντρωσης 0.06% σε καλλιεργημένα ανθρώπινα κύτταρα του γωνιακού δικτυωτού. Μέθοδοι:. Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 5, 30, 60 δευτερόλεπτα και για 5,15,30,60 λεπτά σε TB. Αποτελέσματα: Σημαντικές μορφολογικές αλλαγές έλαβαν χώρα μετά από 5 λεπτά έκθεσης. Η βιωσιμότητα ήταν 96.0%±3.6%, 94.8%±3.5% and 92.5%±4.4% μετά από 5,30 και 60 δευτερόλεπτα έκθεσης; σημαντική τοξική επίδραση του TB παρατηρήθηκε μετά από 5,15,30 και 60 λεπτά έκθεσης. Συμπεράσματα: Το TΒ δεν είναι τοξικό για έκθεση έως και 60 δευτερόλεπτα; έκθεση μεγαλύτερης διάρκειας οδηγεί σε αυξανόμενες βλάβες των καλλιεργημένων κυττάρων του γωνιακού δικτυωτού. 4) Σκοπός: Η αξιολόγηση της τοξικής επίδρασης του αέρα στα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδούς. Μέθοδος: Ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα κερατοειδούς καλλιεργήθηκαν και εκτέθηκαν σε αέρα για 30 λεπτά, 1,3,4,12 και 24 ώρες. Αποτελέσματα: Στις 3 ώρες τα κύτταρα διατήρησαν τη μορφολογία τους ενώ μετά από 6 ώρες έχασαν την εξαγωνικότητά τους. Συμπεράσματα: Η μελέτη έδειξε ότι η τοξική επίδραση του αέρα στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι σημαντική για το διάστημα των τριών ωρών. 5) Σκοπός: Η αξιολόγηση της τοξικής επίδρασης του αέρα στα ενδοθηλιακά κύτταρα του γωνιακού δικτυωτού. Μέθοδος: Κύτταρα του γωνιακού δικτυωτού καλλιεργήθηκαν και εκτέθηκαν σε αέρα (μέσω ενός in vitro μοντέλου) για 30 λεπτά, 1,3,6,12 και 24 ώρες. Αποτελέσματα: Στις 3 ώρες τα κύτταρα δεν υπέστησαν καμία μεταβολή ενώ στις 6 ώρες άρχισαν να εμφανίζονται μορφολογικές αλλοιώσεις. Στις 12 ώρες τα κύτταρα έχασαν την τυπική μορφολογία τους. Συμπεράσματα: Η τοξικότητα του αέρα δεν είναι σημαντική για χρόνο έκθεσης ως 3 ώρες. 6) Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδραση του μεγέθους της ασκούμενης δύναμης στον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας του προσθίου περιφακίου με τη χρήση του μικροσκοπίου ατομικών δυνάμεων. Μέθοδος: Τέσσερα ανθρώπινα περιφάκια λήφθησαν κατά τη διάρκεια επεμβάσεως φακοθρυψίας και μελετήθηκαν, χωρίς την παρουσία επιθηλιακών κυττάρων, με τη χρήση μικροσκοπίου ατομικών δυνάμεων. Καμπύλες δύναμης-απόστασης υπολογιστήκαν μετά την εφαρμογή δυνάμεων τάξης 2,5,10,20 και 30 nanonewtons. Συμπεράσματα: Δυνάμεις της τάξης των 10 και 20 nanonewtons οδήγησαν σε αποτελέσματα χωρίς σημαντικές διαφορές.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Cell culture
Cornea
Κυτταροκαλλιέργεια
Κερατοειδής χιτώνας, Μεταμόσχευση
Κερατοειδής
Endothelial cells
Εμβιομηχανική
Κυτταροκαλλιέργειες
Biomechanics
Ενδοθηλιακά κύτταρα
Cell cultivation
Ophthalmology
Cornea, Transplantation
Οφθαλμολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-15T12:12:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.