Η ιστορία της Ιατρικής εις την Ελλάδα, ιδίως κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επαναστάσεως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ιστορία της Ιατρικής εις την Ελλάδα, ιδίως κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επαναστάσεως

Μπαλογιάννης, Σταύρος

Οι ιατροί κατά τα έτη της Εθνικής Επαναστάσεως προσέφερον την πο- λύτιμον υπηρεσίαν των τόσον παρά το πλευρόν των ασθενών, όσον και εις τα πεδία των μαχών, τας εθνοσυνελεύσεις, την πολιτικήν, την διακυ- βέρνησιν, την διπλωματίαν, την εκπαίδευσιν, την πνευματικήν ζωήν, την κοινωνικήν ζωήν, τας τέχνας και τον τύπον, κατά το του Πλήθωνος «καί πολίτην πρός τοις άλλοις τόν άνθρωπον καί ού μονωτήν τινα δει είναι155», αγωνιζόμενοι, διά των πολυπλεύρων προσπαθειών των, να αναζωογο- νήσουν, να εμψυχώσουν και να επαναφέρουν εις το αρχαίον κάλλος το επί έτη δεινώς χειμαζόμενον Έθνος. Οι επιστήμονες ιατροί ήσαν οι πλέον πεπαιδευμένοι των Ελλήνων της εποχής των, σπουδάσαντες εις κορυφαία πανεπιστήμια της Δύσεως, εκπονήσαντες διδακτορικάς διατριβάς πλησίον επιφανών διδασκάλων και επεκτείναντες πολλάκις την επιστημονικήν των συγκρότησιν πέραν των οριζόντων της Ιατρικής, εντασσόμενοι εν μέσω «τών τα βέλτιστα αεί φρονούντων». Οι πλείστοι εξ αυτών, επιστήμονες και εμπειρικοί, διεκρίνοντο διά το υψηλόν ήθος, το πνεύμα της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας, της δικαιοσύνης, την μέθεξιν των εις τον ανθρώπινον πόνον, την λιτότη- τα του βίου των, το πνεύμα του ηρωισμού, την θερμήν αγάπην διά την ελευθερίαν και την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν, τον σεβασμόν των εις την Ελληνορθόδοξην παράδοσιν και την εξ άκρας ψυχής θυσιαστικήν αγάπην των διά την Πατρίδα, στηριζόμενοι επί της αρχής «κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ ᾽ὑγιαίνειν». Ως φορείς των Ιπποκρατείων αξιών ήσκουν επιτυχώς την Ιατρικήν, υπό τας πλέον αντιξόους συνθήκας, χωρίς στοιχειώδη υλικοτεχνικήν υποδομήν και φαρμακευτικήν υποστήριξιν. Τα πεδία των μαχών εγένο- ντο χειρουργεία, αι ιδιωτικαί οικίαι και τα κελλία των μονών θάλαμοι νοσηλείας, έως ότου οργανώθησαν αι πρώται υποτυπώδεις αρχικώς νο- σηλευτικαί μονάδες εις τα ιδρυόμενα Νοσοκομεία. Στηριζόμενοι επί της θεωρητικής γνώσεως, της προσωπικής εμπειρί- ας, της ευφυίας και της ιδιαιτέρας κριτικής ικανότητος του κλινικού ια- τρού, χωρίς να υφίσταται η δυνατότης οιασδήποτε εργαστηριακής ή παρακλινικής βοηθείας, προέβαινον επί τη βάσει του ιστορικού και της φυσικής εξετάσεως των ασθενών εις την διάγνωσιν και θεραπευτικήν αντιμετώπισιν σοβαροτάτων ασθενειών, εις σηπτικά περιβάλλοντα υψη- λής πολυνοσηρότητος και πλημμελούς νοσηλευτικής περιθάλψεως, ευρι- σκόμενοι αδιαλείπτως με όλας τας δυνάμεις των, επιστημονικάς, ηθικάς και υλικάς παρά την αιμάσσουσαν πλευράν του αγωνιζομένου έθνους. Ο σημερινός ιατρός, ο οποίος ασκεί την επιστήμην του εντός αρ- τίως οργανωμένων νοσηλευτικών μονάδων, εμπλουτισμένων διά των συγχρόνων διαγνωστικών μέσων και απεικονιστικών δυνατοτήτων, επί τη βάσει των οποίων καθίσταται ιδιαιτέρως ευχερής η άμεσος διαγνω- στική προσέγγισις των προβλημάτων της υγείας των προσερχομένων ασθενών, κατοχυρωμένη επί κωδικοποιημένων διαγνωστικών κριτηρί- ων, υπό το πνεύμα της συγχρόνου «Τεκμηριωμένης Ιατρικής», φέρει εις την σκέψιν του μετά ιδιαιτέρας ευλαβείας και σεβασμού τον αγωνιστήν ηρωικόν ιατρόν των χρόνων της αναστάσεως του έθνους. Σκέπτεται μετά μεγίστης ευγνωμοσύνης αυτόν να αγωνιά διά τον πληγωμένον εις τα πεδία των μαχών, διά τον πυρέσσοντα αγωνιστήν, διά τα άρρωστα και υποσιτιζόμενα παιδία, διά την επίτοκον μητέρα, διά τους ασθενού- ντας και πένητας γέροντας, διά τους πάσχοντας από λοιμώδη νοσή- ματα, να προσπαθή να καλύψη όλας τας ιατρικάς ειδικότητας, κρατών μόνον το αρχέγονον στηθοσκόπιον και το νυστέριον εις τας χείρας του, έχων ως πολύτιμον θησαυρόν τας γνώσεις και την εμπειρίαν εις τον νουν του και ως εφόδια την ανδρείαν, την γενναιότητα, την πίστην και την αγάπην προς την πατρίδα και τον άνθρωπον εις την καρδιάν του, προσδοκών εναγωνίως την δικαίωσιν του Γένους.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Medicine
Greek Revolution
Ελληνική Επανάστασις
Τουρκοκρατία
Ιστορία
Ιατρική
History
Ottoman Empire

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-20T20:51:37Z


Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISBN:9789606021022
Τουρκοκρατία και Τεχνολογία, [2016] σελ.219-323
info:doi/Επιμέλεια:Νικόλαος Ε.Μυρίδης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.