Μετρήσεις του πραγματικού αστρονομικού Seeing στον Χολομώντα Χαλκιδικής και πιθανή συσχέτιση με τις ατμοσφαιρικές μεταβλητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μετρήσεις του πραγματικού αστρονομικού Seeing στον Χολομώντα Χαλκιδικής και πιθανή συσχέτιση με τις ατμοσφαιρικές μεταβλητές

Παπαδόπουλος, Βασίλειος

Η πτυχιακή αυτή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την μελέτη του τυρβώδους της ατμόσφαιρας, ή αλλιώς πραγματικού αστρονομικού Seeing στον Χολομώντα Χαλκιδικής. Η μέθοδος στην οποία βασίστηκε ειναι μια παραλλαγη της ESO-DIMM, (μια μέθοδος που προτάθηκε πρώτη φορά από τον Marc Sarazin το 1984), η H-DIMM, στην οποία δεν ειναι αναγκαία η χρήση πρίσματος, ώστε να εκτρέπεται το φως, παρά μονάχα ένα πέτασμα (μάσκα Hartmann) με δύο οπές, μπρόστα από ένα αφεστιασμένο τηλεσκόπιο. Οι μετρήσεις που παίρνονται απεικονίζουν δύο είδωλα του ίδιου αστέρα, κάτι που γίνεται λόγω του αφεστιασμένου τηλεσκοπίου. Μετρώντας το σχετικό σφάλμα της κίνησης των δύο ειδώλων και στους δύο άξονες x, y στον αισθητήρα CCD και με την χρήση των εξισώσεων της DIMM θεωρίας υπολογίζουμε εύκολα την τιμή του Seeing. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, έγινε η προσπάθεια σύνδεσης των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή παρατήρησης και του Seeing, ώστε να καταλάβουμε, αν και σε τι ποσοστό επηρεάζεται το πραγματικό αστρονομικό Seeing από την εναλλαγή του καιρού. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ρουτίνες του αστρονομικού πακέτου Starlink και προγραμματισμός σε C-shell και Visual Basic.
My diploma thesis is divided into two parts. The first part deals with the study of turbulennce of earth atmosphere, or else true astronomical Seeing in Mt. Holomon in Halkidiki. The method which was based is a variation of the ESO-DIMM, (a method that was proposed first by Marc Sarazin 1984) the H-DIMM, which is not necessary to use a prism to deflect light, but only a screen (mask Hartmann) with two holes in front of a defocused telescope. The measurements were obtained show two images of the same star, which is due the defocused telescope. After counting the differential motion’s relative error, in two directions x, y between the two images of the same star, on the sensor of the CCD camera and using the equations of DIMM theory, easily we can calculate Seeing. The second part of Thesis, was the attempt of connection of Seeing and weather conditions in the observation area, to understand, to what extent it influenced the astronomical Seeing by the changes of weather. For the data analysis we used routines of astronomical package Starlink and programming in C-shell and Visual Basic.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-21T11:17:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.