Σχεδιασμός κυκλωμάτων παραμετρικής μεταβολής συχνότητας και duty cycle παλμού με χρήση της γλώσσας VHDL

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός κυκλωμάτων παραμετρικής μεταβολής συχνότητας και duty cycle παλμού με χρήση της γλώσσας VHDL

Αξιώτης, Κωνσταντίνος

The main goal of this paper is the design of a circuit that will parametrically change the frequency of a digital pulse, as well as the parametrical change of its duty cycle using the VHDL language. While designing them our goal changed. Our new goal was set so we would make the code parametric as well. This way the code would be upgraded considering its reusability and flexibility. This paper shows three deferent codes correspond to three deferent implementations. The first code uses a simple counter that is implemented with the use of an adder, the second also uses a simple counter however it is implemented with D Flip-Flops and by using the GENERATE statement and lastly a code using a counter with parallel load. The final goal of the paper is to figure out the best implementation considering the space that is needed in order to implement each circuit in an FPGA as well as the maximum frequency that each circuit is can perform. Using the application synthesis that the program ISE offers, the program where the code was written, we took data to figure the best implementation.
Σε αυτήν την εργασία πρωταρχικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός κυκλωμάτων για την παραμετρική μεταβολή της συχνότητας τετραγωνικού παλμού ρολογιού, καθώς και της παραμετρικής μεταβολής του duty cycle με χρήση της γλώσσας VHDL.Στη συνέχεια, επεκταθήκαμε παραπέρα και τέθηκε νέος στόχος πέρα από την σχεδιασμό τους. Ο επιπλέον στόχος αφορά στην παραμετροποίηση του κώδικα των κυκλωμάτων για την αναβάθμιση του, ώστε να βελτιώσει την χρηστικότητά του και να προσδώσει στον κώδικα ευελιξία και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Στην εργασία παρουσιάζονται τρεις κώδικες που αντιστοιχούν σε τρεις υλοποιήσεις κυκλωμάτων με την ίδια λειτουργία. Ένα πρόγραμμα με απλό μετρητή που υλοποιείται με χρήση αθροιστή, ένα πρόγραμμα με επίσης απλό μετρητή που υλοποιείται με D Flip-Flop και χρήση της εντολής GENERATE και ένα πρόγραμμα με χρήση μετρητή με παράλληλη φόρτωση. Τελικός στόχος της εργασίας είναι η εύρεση της βέλτιστης υλοποίησης όσον αφορά στον χώρο που δεσμεύει το κύκλωμα μέσα σε ένα FPGA και τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας. Με χρήση της δυνατότητας synthesis του προγράμματος του ISE, όπου και συντάχθηκε ο κώδικας, δόθηκαν στοιχεία για την διαπίστωση του βέλτιστου κυκλώματος.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-21T11:25:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.