Καθορισμός τίτλων παρέμβασης των μητρικών αντισωμάτων έναντι της νόσου Gumboro, με δύο ενδιάμεσα και δύο διεισδυτικά εμβολιακά στελέχη, σε κρεοπαραγωγά ορνίθια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαθορισμός τίτλων παρέμβασης των μητρικών αντισωμάτων έναντι της νόσου Gumboro, με δύο ενδιάμεσα και δύο διεισδυτικά εμβολιακά στελέχη, σε κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
Determination of breakthrough maternal antibodies titres by two intermediate and two intermediate plus vaccine strains against Gumboro disease, in commercial broilers (EN)

BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ), P.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Δυο πειραματισμοί σε επίπεδο εκτροφής, οι Α και Β, πραγματοποιήθηκαν ο καθένας σε 4 πτηνοτροφεία (ομάδες)των 20.000 κρεοπαραγωγών ορνιθίων έκαστο. Οι ομάδες στον Α και Β ονομάστηκαν ΑΙ, Α2, A3, A4 και Β1, Β2, Β3, Β4. Τα ορνίθια στον Α προέρχονταν από γεννήτορες ηλικίας 39,43,46, και 50 εβδομάδων και στο Β από 27, 31, 52 και 54 εβδομάδων, αντίστοιχα. Σε κάθε πειραματισμό πραγματοποιήθηκε ένας εμβολιασμός σε κάθε ομάδα, για τη νόσο Gumboro, στο πόσιμο νερό. Στις ομάδες 1 και 2 χορηγήθηκαν τα διεισδυτικά εμβόλια Ι και II και στις ομάδες 3 και 4 τα ενδιάμεσα Ι και Π, αντίστοιχα. Στον Α οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν τη 15η ημέρα και στο Β τη 19η ημέρα της ζωής τους. Διενεργήθηκαν αιμοληψίες στις 8, 15, 19, 23, 30 και 37 ημέρες και στους δυο πειραματισμούς. Από την εξέταση των ορών με τη μέθοδο της ELISA, διαπιστώθηκε ότι στις ομάδες ΑΙ, Α2, A3 και A4 οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν παρουσία μέσων τίτλων μητρικών αντισωμάτων 7,1 log2, 7,2 log2, 6,3 log2 και 6,4 log2, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε φθίνουσα πορεία των αντισωμάτων και στις 4 ομάδες έως την 37η ημέρα. Στις ομάδες Β1, Β2, Β3 και Β4 οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν παρουσία μέσων τίτλων μητρικών αντισωμάτων 7,3 log2, 7,4 log2, 3,2 log2 και 3.3 log2, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ισχυρή ορολογική αντίδραση και στις 4 ομάδες από την 30η ημέρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα διεισδυτικά στελέχη σε τίτλους μητρικών αντισωμάτων 7,3 log2 και 7.4 log2 προκάλεσαν ορολογική αντίδραση στις Β1 και Β2 ομάδες, αντίστοιχα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε παρόμοιους τίτλους μητρικών αντισωμάτων στις ομάδες ΑΙ και Α2. Η σημαντική αυτή παρατήρηση αποτελεί ένδειξη ότι πιθανόν και η ηλικία να είναι από τους κυρίους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών, εκτός από την παρέμβαση των μητρικών αντισωμάτων και τη λοιμογόνο δύναμη των εμβολιακών στελεχών. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των δυο πειραματισμών προκύπτει ότι τα δυο ενδιάμεσα εμβόλια τη 15η ημέρα δε διαπέρασαν τίτλους μεγαλύτερους από 6,3 log2, ενώ τα δυο διεισδυτικά εμβόλια διαπέρασαν μέσους τίτλους μητρικών αντισωμάτων μικρότερους από 7,4 log2 τη 19η ημέρα. (EL)
Two field trials (termed A and B) were carried out on 4 farms (groups) with 20,000 broilers each. The groups in A and Β were named Al, A2, A3, A4 and Bl, B2, B3, B4, respectively. The chicks in A were hatched from breeders of 39, 43, 46, and 56 weeks-old and in Β from 27, 31, 52, and 54 weeks-old. One vaccination to each group was administered against Gumboro in drinking water, in each trial. Intermediate plus vaccines I and II were used in groups 1 and 2 and intermediate I and II in groups 3 and 4. In A the vaccinations were conducted when the chicks were 15-days-old and in Β at 19-days-old. In both trials blood samples were collected at 8, 15, 19, 23, 30 and 37 days of age. Serum examinations by ELISA established that in groups Al, A2, A3 and A4 vaccinations were carried out in the presence of mean maternal antibody titres 7.1 log2, 7.2 log2, 6.3 log2 and 6.4 log2, respectively. A regression of antibodies up to 37 days were observed in these 4 groups. In groups Bl,  B2, B3 and B4 the vaccinations were carrie out in the presence of mean maternal antibody titres 7.3 log2, 7.4 log2,3.2 log2 and 3.3 log2, respectively. A strong serological response from 30 days was observed in these 4 groups. It is remarkable that intermediate plus vaccines to 7.3log2 and 7.41og2 mean maternal antibody titres caused active immune response in groups Bl and B2, respectively, contrary to what happened to similar titres in groups Al and A2. This important observation showed that age may be one of the main factors that influences the effectiveness of vaccinations, as well as the interference of maternal antibodies and the virulence of vaccines strains. The results of both field trials indicate that both intermediate vaccines at 15-days-old did not breakthrough mean maternal antibody titres higher than 6.3 log2, whereas intermediate plus vaccines succeded to breakthrough mean maternal antibody titres lower than 7.4 log2 at 19-days-old. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παρέμβαση (EL)
Gumboro (EL)
μητρικά αντισώματα (EL)
εμβόλια (EL)
κρεοπαραγωγά ορνίθια. (EL)
vaccines (EN)
Gumboro (EN)
maternal antibodies (EN)
broilers (EN)
interference (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 217-225 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 217-225 (EN)

Copyright (c) 2017 P. BOUGIOUKLIS, I. GEORGOPOULOU, P. IORDANIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.