Ανάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας για την κονσερβοποίηση καπνιστών μυδιών της Μεσογείου (Mytilus galloprovincialis) σε σάλτσα ντομάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας για την κονσερβοποίηση καπνιστών μυδιών της Μεσογείου (Mytilus galloprovincialis) σε σάλτσα ντομάτας (EL)
Development of suitable technology for the canning of smoked Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in tomato sauce (EN)

VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ), K.
KYRIAZI-PAPADOPOULOU (Α. ΚΥΡΙΑΖΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), A.

Αναπτύχθηκε και μελετήθηκε η παρακάτω τεχνολογία κονσερβοποίησης καπνιστών μυδιών Μεσογείου (Mytilusgalloprovin-cialis): Μύδια, από μυδοκαλλιέργεια της Ανατολικής θαλάσσιας περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου, πλένονταν με πόσιμο νερό, καθαρίζονταν από το βυσσο, αχνίζονταν με ατμό στους 80°C για 10 λεπτά και απομακρύνονταν τα κελύφη. Η σάρκα των μυδιών τοποθετούνταν σε άλμη με 4% χλωριούχο νάτριο για 15 λεπτά σεαναλογία μυδιών/άλμης 1:2, αφυδατωνόταν στους 60°-65°C για 13' λεπτά και καπνιζόταν στους 65°-80° C για 17' λεπτά με καπνό που παραγόταν από ατελή καύση σκληρών ξύλων σε ρεύμα αέρα.Τα καπνισμένα μύδια τοποθετούνταν σε κονσέρβες λευκοσιδήρου με σάλτσα ντομάτας, σε αναλογία 3 2% μύδια και 60% σάλτσα. Μετά το κλείσιμο των κονσερβών τα μύδια αποστειρώνονταν στους 110°C για 21' λεπτά ώστε να εξασφαλισθεί τιμή Fo=4,l λεπτά. Ακολουθούσε ταχεία ψύξη των κονσερβών με κρύο νερό και διατήρηση τους σε συνθήκες περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θερμική επεξεργασία που εφαρμόσθηκε εξασφάλιζε τη μικροβιολογική σταθερότητα των κονσερβών λόγω της παρουσίας των συστατικών του καπνού αφού δεν διαπιστώθηκε διόγκωση κονσερβών τόσο κατά τη δοκιμαστική επώαση τους στους 37°C για 7 ημέρες όσο και κατά τη διατήρηση τους σε συνθήκες περιβάλλοντος για 15 μήνες. Τα αποτελέσματα της οργανοληπτικής αξιολόγησης των κονσερβοποιημένων μυδιών έδειξαν ότι η σάλτσα διατήρησε τα χαρακτηριστικά της αναλλοίωτα για 15 μήνες. Επίσης η τρυφερότητα των μυδιών και η ολική τους αποδοχή διατηρήθηκαν σε ανεκτά επίπεδα μέχρι το 15ο μήνα συντήρησης. Όμως τα μύδια παρουσίασαν κοκκώδη υφή κατά τη μάσηση μετά το 13ο μήνα συντήρησης. Κατά συνέπεια με την τεχνολογία που αναπτύχθηκε τακαπνιστά κονσερβοποιημένα μύδια μπορούν να διατηρηθούν σε συνθήκες περιβάλλοντος για 13 μήνες. (EL)
The following procedure for the canning of smoked Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) was developed and studied. Mussels from the mussel culture of the East Cost of Thermaikos Bay were washed in running water and steamed at 80 °C for 10 min, in order to remove or open the shells. The mussel meat was salted in brine with 4% sodium chloride for 15 min, in a mussel /brine ratio 1:2, dried at 60-65°C for 13 min and smoked at 65-80°C for 17 min. The smoked mussel meat was placed in cans and filled with tomato sauce, in a ratio 32% mussel to 60% sauce. After the sealing cans were sterilized at 110°C for 21 min, to insure Fo value=4,l min. Chilling with cold water and storage in environmental conditions followed. The results demonstrated that the thermal processing safeguarded the microbiological stability of the canned mussels, due to the smoke components, since no swelling of cans was observed after incubation at 37°C for 7 days and during storage at ambient conditions for 15 months. The results of the sensory evaluation showed that the sauce was preserved without deterioration for 15 months. Also, the mussels' tenderness and their total acceptability lasted for 15 months . But the mussels displayed a grainy texture on chewing after 13 months preservation. Therefore, the procedure, which was developed for the canning of smoked mussels meat in tomato sauce, can provide an acceptable product for 13 months. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Καπνιστά μύδια (EL)
Κονσερβοποίηση μυδιών. (EL)
Mytilus galloprovincialis (EL)
Mytilus galloprovinciallis (EN)
Smoked mussels (EN)
Canning (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 131-139 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 131-139 (EN)

Copyright (c) 2017 A. KYRIAZI-PAPADOPOULOU (Α. ΚΥΡΙΑΖΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), K. VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.