Δερματικό θήλωμα του σκύλου. Μελέτη επτά κλινικών περιστατικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔερματικό θήλωμα του σκύλου. Μελέτη επτά κλινικών περιστατικών (EL)
Canine cutaneous papilloma. Study of seven cases. (EN)

KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), E.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.
van GARDENER, E.
KARAYANNOPOULOU (Μ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ), M.
POUTACHIDIS (Θ. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ), Th.

Επτά περιστατικά δερματικού θηλώματος στο σκύλο μελετήθηκαν ιστοπαθολογικά με το κοινό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ανοσοϊστοχημικά και με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Τα τέσσερα περιστατικά (1,2,3,4) ήταν τυπικά θηλώματα, το ένα (περιστατικό 5) ήταν ανάστροφο θήλωμα και τα δυο (περιστατικά 6,7) ήταν ινοθηλώματα. Τα σωματίδια του ιοΰ του θηλώματος ανιχνεύτηκαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο στα περιστατικά 1 και 2. Ανοσοϊστοχημικά, το αντιγόνο τουιού του θηλώματος ανιχνεύτηκε με πολυκλωνικό αντίσωμα σε τρία περιστατικά (1,2,3). Με τη μέθοδο PCR ο τύπος του ιού του θηλώματος, που προξενεί στοματικές αλλοιώσεις(COPV) εντοπίστηκε στα περιστατικά 1 και 2. Η διαφορά στον αριθμό των θετικών στον ιό περιστατικών, όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την άποψη ότι τα θηλώματα στο σκύλο μπορεί να οφείλονται, εκτός από τον τύπο του ιού που προκαλεί στοματικές αλλοιώσεις και σ εάλλους τύπους του ιού του θηλώματος. (EL)
Seven cases of canine papilloma were studied histopathologically using light and electron microscopy. Papillomavirus was detected immunohistochemically and by the polymerase chain reaction (PCR) method. The classical squamous papilloma was found in four dogs (#1,2,3,4), the inverted papilloma in one dog (#5) and the fibropapilloma in two dogs (#6,7).Virus particles were detected electromicroscopically in two cases (#1,2). Immunohistochemistry, revealed the presence of the papillomavirus antigen in three cases (#1,2,3). The PCR method resulted in positive for COPV in two cases (#1,2). These results support the view that except for the canine oral papillomavirus, there might be other types ofpapillomavirus that induce papilloma in dogs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανοσοϊστοχημεία (EL)
δερματικό θήλωμα (EL)
PCR-ανάλυση (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 126-134 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 126-134 (EN)

Copyright (c) 2018 E KALDRYMIDOU, N PAPAIOANNOU, Th. POUTACHIDIS, E van GARDENER, M KARAYANNOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.