Εκτίμηση του καλυτέρου προγράμματος εμβολιασμών έναντι της νόσου του Gumboro σε κρεοπαραγωγά ορνίθια με κριτήριο τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του θυλάκου του Fabricius

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση του καλυτέρου προγράμματος εμβολιασμών έναντι της νόσου του Gumboro σε κρεοπαραγωγά ορνίθια με κριτήριο τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του θυλάκου του Fabricius (EL)
Evaluation of the best vaccination regimen against Gumboro disease, based on the histopathologic lesions of bursa of Fabricius, in broilers (EN)

LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.
BOUYIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ), B.

Με κριτήριο tig ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του θυλάκου του Fabricius, χρησιμοποιήθηκαν 5 ομάδες πειραματόζωων (Α, Β, Γ, Λ, Ε) των 15 ορνιθίων η κάθε μία, για την εκτίμηση του καλυτέρου προγράμματος εμβολιασμών με το εμβολιακό στέλεχος D-78 του ιοΰ της νόσου του Gumboro. Τα ορνίθια της Β ομάδας έλαβαν το εμβολιακό στέλεχος D-78 με το πόσιμο νερό στην ηλικία των 14 ημερών, της Γ στην ηλικία των 8 και 11 ημερών και της Λ στην ηλικία των 8 και 16 ημερών, ενώ τα ορνίθια των υπόλοιπων ομάδων (Α και Ε) παρέμειναν ανεμβολίαστα. Κατόπιν τα ορνίθια των ομάδων Α, Β, Γ και Α, στην ηλικία των 30 ημερών, μολύνθηκαν με φυσικό στέλεχος του ιοΰ της νόσου του Gumboro, ενώ αυτά της Ε παρέμειναν ανεμβολίαστα και αμόλυντα ως ομάδα μαρτύρων. Μετά από 10 ημέρες, όλα τα ορνίθια θανατώθηκαν και οι θύλακοι τους εξετάστηκαν ιστολογικά. Διαπιστώθηκε, ότι οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις των θυλάκων των ορνιθίων της Γ ομάδας ήταν ελαφρότερου βαθμού όλων των υπολοίπων και επομένως συμπεραίνεται ότι η προστασία του θυλάκου του Fabricius από τη νόσο, με το πρόγραμμα αυτό του εμβολιασμού, μεγαλύτερη. (EL)
For the evaluation of the best vaccination regimen against Gumboro disease using the vaccine strain D-78, based on the histopathologic lesions of bursa of Fabricius, 5 groups of experimental animals (A, B, C, D, E) of 15 chicks each were used. The chicks of group Β received the D-78 vaccine strain with the drinking water at the age of 14 days, those of C at the age of 8 and 11 days, and those of D at the age of 8 and 16 days, while the chicks of the other groups (A and E) remained unvaccinated. In the following, the chicks of the A, B, C and D groups were infected with a field strain of Gumboro disease virus, while those of E remained unvaccinated and uninfected as a control group. After 10 days, all chicks were killed and their bursae examined histological. It was established that the histopathologic lesions to the bursae of group C chicks were of a slighter degree than those of all the other challenged groups and therefore the protection to bursa of Fabricius against the disease is better with this vaccination regimen. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
πρόγραμμα εμβολιασμών (EL)
θύλακος του Fabricius (EL)
Νόσος του Gumboro (EL)
broilers chickens. (EN)
bursa of Fabricius (EN)
Gumboro disease (EN)
vaccination regimen (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 135-139 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 135-139 (EN)

Copyright (c) 2018 B BOUYIOUKLIS, S LEKKAS, I GEORGOPOULOU, P IORDANIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.