Γαλλικό σύστημα των πεπτών πρωτεϊνών μέσα στο λεπτό έντερο (Σύστημα PDI)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓαλλικό σύστημα των πεπτών πρωτεϊνών μέσα στο λεπτό έντερο (Σύστημα PDI) (EL)
The estimation of digestible protein in the small intestine of ruminants. The French system. (EN)

FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ - ΠΑΝΕΡΗ), P.

. Τα μηρυκαστικά έχουν ανάγκη να λαμβάνουν με την τροφή ορισμένη ποσότητα αζωτούχων ουσιών, με σκοπό να καλύψουν τις απώλειες αζώτου που υπόκεινται, όταν βρίσκονται σε κατάσταση συντήρησης ή παραγωγής. Μέχρι το 1978 χρησιμοποιούνταν στη Γαλλία τόσο για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας των αζωτούχων ουσιών των μηρυκαστικών όσο και για την εκτίμηση της πρωτεϊνικής αξίας των ζωοτροφών, το σύστημα των πεπτών γενικά αζωτούχων ουσιών. Το σύστημα όμως αυτό παρουσιάζει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα, κυρίως γιατί δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στο πρωτεϊνικό και μη πρωτεϊνικό άζωτο, καθώς και γιατί δε λαμβάνει υπόψη του την πρωτεϊνολυτική και πρωτεϊνοσυνθετική δράση των μικροοργανισμών των προστομάχων και κυρίως της μεγάλης κοιλίας. Στην προσπάθεια απάλειψης των μειονεκτημάτων αυτών, τέθηκε σε εφαρμογή από το 1978 στη Γαλλία το σύστημα PDI ή σύστημα των πεπτών πρωτεϊνών μέσα στο λεπτό έντερο. (EL)
The ruminants, as all animals, need to obtain a certain amount of dietary protein to satisfy their requirements in nitrogen. Until 1978, the system of digestible protein was employed in France to estimate both the nitrogen requirements of ruminants for their maintenance and/or production and the protein value of feedstuffs. This system, however, presents considerable disadvantages since it cannot distinguish the protein nitrogen from the non protein nitrogen. Moreover, this system does not take into account the microbial protein synthesis and the protein degradability in the rumen. It was for these reasons that French researchers start using from 1978 the system of digestible protein in the small intestine, i.e. the system P.D.I. for the estimation of the protein requirements of ruminants and the protein value of feedstuffs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μεγάλη κοιλία (EL)
μηρυκαστικά (EL)
πεπτές πρωτεΐνες (EL)
αποδομησιμότητα (EL)
digestible protein (EN)
ruminants (EN)
degradability (EN)
rumen (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 100-106 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 100-106 (EN)

Copyright (c) 2018 P FLOROU-PANERI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.