Μορφολογικά χαρακτηριστικά και αναπαραγωγική ικανότητα του Μπούτσκου προβάτου της Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜορφολογικά χαρακτηριστικά και αναπαραγωγική ικανότητα του Μπούτσκου προβάτου της Ηπείρου (EL)
Morphological and reproductive characteristics of the Boutsko sheep of Epirus (EN)

FOLINAS (Γ. Σ. ΦΩΛΙΝΑΣ), S. G.

Σε ένα ποίμνιο 244 προβάτων της ορεινής φυλής Μπούτσκο της Ηπείρου (Καλαρρύτικο), ηλικίας 1-6 ετών και εκτρεφόμενων κατά το ημινομαδικό σύστημα, μελετήθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η αναπαραγωγική του ικανότητα. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν τα ακόλουθα: 1) Το Μπούτσκο πρόβατο είναι σχετικά μικρόσωμο (Σ.Β : προβατίνες = 40,7 ±0,37 χλγ., κριάρια=54,4±1,82 χλγ.), ανθεκτικό, μακρόβιο, γενετήσια πρώιμο ζώο και πλήρως προσαρμοσμένο στις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτρέφεται. Οι ζυγούρες αποκτούν το 60% του Σ.Β. των ενηλίκων σε ηλικία 9 μηνών. 2) Η έναρξη της περιόδου των οχειών είναι σχετικά πρώιμη (αρχές Ιουνίου), αλλά η διάρκειά της μεγάλη. Προηγούνται οι οχείες των προβατίνων και ακολουθούν εκείνες των μηλιορών. Η περίοδος των οχειών λήγει το Σεπτέμβριο με τις οχείες των ζυγουρών. 3) Η διάρκεια κυοφορίας κυμαίνεται από 144,3±0,09 μέχρι 146,5± 0,07 ημέρες (Ρ<0.001) για τις προβατίνες που κυοφορούν δίδυμα και μονόδυμα αρνιά, αντίστοιχα. Για τις ζυγούρες, η αντίστοιχη διάρκεια είναι 144,0± 0,00 και 145,9±0,12 ημέρες (Ρ<0.05). 4) Η γονιμότητα των ζώων είναι υψηλή, με συντελεστή που φθάνει το 100%. Ο δείκτης πολυδυμίας (Α.Π.) που στη γέννηση είναι 1,25 για τις προβατίνες και 1,04 για τις πρωτοτόκες, δεν μεταβάλλεται στον απογαλακτισμό. (EL)
A flock of 244 hill sheep of the indigenous Boutsko breed of Epirus (NW of Greece), 1-6 years old, kept under a transhumance system, was used to study their morphological and reproductive characteristics for a period of 14 months (March -June of next year). The results of the study could be summarized as follows: 1) The Boutsko sheep studied is a rather small indigenous hill breed (mature body weight of ewes=40,7±0,37 Kg and rams = 54,4±l,82 Kg) with hardness, longevity, early maturity and high adaptability to the harsh environmental conditions of being its most important characteristics. 2) The mating period begins relatively early (June) lasts until September, with ewes being mated first, followed by ewe hoggs and gimmers. 3) Pregnancy duration was 144,3 ±0,09 and 146,5± 0,07 days for the ewes bearing twin and single Iambs, respectively (P<0,001) and 144,0 and 145,9±0,12 days for the gimmers bearing twin and single lambs, respectively (P<0,05). Body condition score of animals at the end of pregnancy remained satisfactory (3.25 ±0,14). 4) Fertility of the animals was high. All females were mated and lambed. Lambing rate at birth and at weaning was 1,25 and 1,04, respectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατο (EL)
Αναπαραγωγή (EL)
Μπούτσκο (EL)
Μορφολογία (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 213-220 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 213-220 (EN)

Copyright (c) 2018 SG FOLINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.