Επιζωοτιολογική μελέτη της νόσου του Gumboro σε ορνίθια της Βόρειας Ελλάδας κατά τα έτη 1990-1998

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιζωοτιολογική μελέτη της νόσου του Gumboro σε ορνίθια της Βόρειας Ελλάδας κατά τα έτη 1990-1998 (EL)
Epizootic study of IBD in chickens during the years 1990-1998 in North Greece (EN)

BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ), P.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Στην εργασία αυτή καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης της νόσου του Gumboro (IBD, Infectious bursal disease) σε ορνίθια της Βόρειας Ελλάδας κατά έτος, μήνα και παραγωγική κατεύθυνση. Μελετήθηκαν περιστατικά της Κλινικής Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα 1990-1998. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρξε αύξηση των περιστατικών της νόσου κατά τα έτη 1992, 1993, 1994,1996 και 1997. Επίσης παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες. Μεγαλύτερη συχνότητα προσβολήςδιαπιστώθηκε στα κρεοπαραγωγά ορνίθια. (EL)
This report concerns an epizootic study of IBD in chickens reared in North Greece, during the years 1990-1998. The frequency of IBD was determined according to year, month and productive direction. The clinical cases were studied from the Clinic of Poultry Diseases (Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki) during the years 1990-1998. An increase of IBD cases was determined in 1992, 1993, 1994, 1996 and 1997. Also, an increase of IBD cases was observed during the Spring and Summer months. A higher frequency of IBD was observed on broilers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βόρεια Ελλάδα (EL)
νόσος του Gumboro (EL)
Ορνίθια (EL)
Chickens (EN)
North Greece (EN)
IBD (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 221-224 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 221-224 (EN)

Copyright (c) 2018 P BOUGIOUKLIS, I GEORGOPOULOU, P IORDANIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.