Επιξωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε σε βοοειδή που σφάχθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιξωοτιολογική έρευνα των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε σε βοοειδή που σφάχθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης (EL)
Epizootiologic survey of selenium and vitamin E concentrations in cattle to be slaughtered in Thessaloniki (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε σε βοοειδή που σφάχθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό, δειγματίστηκαν 205 βοοειδή, που προσκομίστηκαν στα διάφορα σφαγεία του νομού Θεσ/νίκης. Από κάθε ζώο λήφθηκε δείγμα αίματος και ήπατος. Τα 205 βοοειδή εμφάνισαν κατά ποσοστό 78% π ενικές συγκεντρώσεις σεληνίου στο ήπαρ (0,110-0,600 μg/g Ξ.Ο.), κατά 17% οριακές συγκεντρώσεις (0,601-0,900 μg/g Ξ.Ο.) και μόνο κατά 5% φυσιολογικές συγκεντρώσεις (0,901-1,512 μg/g Ξ.Ο.). Αναφορικά με τη βιταμίνη Ε, τα 205 βοοειδή μόνο κατά 5% παρουσίασαν πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης στο ήπαρ (<5 μg/g Ν.Ο.). Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στη χώρα μας τα βοοειδή σε σημαντικό ποσοστό κινδυνεύουν από σεληνιοπενικά νοσήματα. Αντίθετα, η περίπτωση αβιταμίνωσης Ε πρέπει να θεωρείται σπάνια γι' αυτά τα ζώα. (EL)
The purpose of this survey was the study of selenium (Se) and vitamin E (vit. E) concentrations in cattle to be slaughtered in the area of Thessaloniki. For this purpose, research samples of blood and liver were collected from 205 cattle brought to different slaughter-houses of Thessaloniki. Out of the 205 cattle to be slaughtered, 78% presented deficient concentration of Se in liver (0,110-0,600 μg/g DM), 17% marginally deficient concentration(0,601-0,900 μg/g DM) and only 5% normal concentration (0,901-1,512 μg/g DM). Regarding vit. E, only 5% out of the 205 cattle to be slaughtered presented deficient concentration in liver (<5 μg/g WW). It is concluded from the above that, in Thessaloniki, a significant percentage of cattle run the risk of Se deficiency diseases. On the contrary, the case of vit. E deficiency, should be regarded as improbable for these animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σελήνιο (EL)
βιταμίνη Ε (EL)
βοοειδή (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 277-280 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 277-280 (EN)

Copyright (c) 2018 G CHRISTODOULOPOULOS, N ROUBIES, H KARATZIAS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.