Μελέτη της βακτηριοστατικής ικανότητας εμπλουτιστικού σκευάσματος ζωντανής τροφής Artemia με βάση το φυτό Angelica sp. που χορηγείται ως αρχική τροφή λαρβών των θαλάσσιων ψαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της βακτηριοστατικής ικανότητας εμπλουτιστικού σκευάσματος ζωντανής τροφής Artemia με βάση το φυτό Angelica sp. που χορηγείται ως αρχική τροφή λαρβών των θαλάσσιων ψαριών (EL)
Study of the bacteriostatic activity of an Artemia enrichment compound based on plant extracts from Angelica sp. (EN)

WATSOS (Ε. ΒΑΤΣΟΣ), E.
GIAGNISI (Μ. ΓΙΑΓΝΙΣΗ), M.
KOTOU, E.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.

Μελετήθηκε η βακτηριοστατική ικανότητα εμπορικού σκευάσματος στα βακτήρια Vibrio alginolyticus and V. anguillarum σε συγκεντρώσεις 1,3,4,6.5 και 15 ppm. Η καλύτερη συγκέντρωση για τα μη παθογόνα βακτήρια στις 48 ώρες βρέθηκε μεταξύ 1-3 ppm, ενώ για μεγαλύτερη διάρκεια (72 ώρες) βρέθηκε η συγκέντρωση των 6,5 ppm και για τα δυο βακτήρια. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δεν έδειξαν κανένα πλεονέκτημα ως προς τη βακτηριοστατική ικανότητα. (EL)
The bacteriostatic ability of a commercial product was assessed against Vibrio alginolyticus and V anguillarum at concentations 1,3,4,6.5 and 15ppm. The best concentration for short term (48hrs) arrestment of the nonpathogenic bacteria was found l-3ppm whereas for longer effect (72hrs) the best concentration for both species was 6,5ppm. Higher concentrations did not show any advantages. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Vibrio anguillarum (EL)
V.alginolyticus (EL)
βακτηριοστατικά (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 293-296 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 293-296 (EN)

Copyright (c) 2018 F ATHANASSOPOULOU, E KOTOU, E WATSOS, M GIAGNISI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.