Εναλλακτικές μέθοδοι αντικατάστασης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτικές μέθοδοι αντικατάστασης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (EL)
Alternative methods of replacement of laboratory animals in biomedical research (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν.Γ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N. G.

Η κοινωνική ευαισθησία στη χρησιμοποίηση ζώων εργαστηρίου, η ανάγκη για τη βελτίωση της ποιότητας των επιστημονικών αποτελεσμάτων αλλά και το υψηλό κόστος ώθησαν τη βιοϊατρική κοινότητα προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης εναλλακτικών μεθόδων πειραματισμού που είναι δυνατό να αντικαταστήσουν τη χρησιμοποίηση των ζώων, να μειώσουν τον αριθμό των χρησιμοποιουμένων ζώων ή και να βελτιώσουν τις πειραματικές τεχνικές, έτσι ώστε τα ζώα να υποφέρουν το λιγότερο δυνατό. Οι εναλλακτικές μέθοδοι που αντικαθιστούν τη χρησιμοποίηση ζώων είναι δυνατό να ταξινομηθούν, ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιούν, σε μεθόδους in vitro, μεθόδους που χρησιμοποιούν κατώτερους βιολογικά οργανισμούς, μεθόδους που βασίζονται στην ανάλυση της σχέσης δομής-δράσης του μορίου, μεθόδους που χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεθόδους που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο σαν πειραματικό μοντέλο και μεθόδους που βασίζονται στη δημιουργία και χρησιμοποίηση τραπεζών πληροφοριών. Η διαδικασία πιστοποίησης των εναλλακτικών μεθόδων που αντικαθιστούν τη χρησιμοποίηση ζώων εργαστηρίου απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρησιμοποίηση τέτοιου είδους μεθόδων δεν στερείται προβλημάτων, που έχουν σχέση με την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την τεκμηρίωση τους. (EL)
Society's sensitivity on the use of laboratory animals, the need for the improvement of the scientific value of the results and the high costs urged the biomedical community to look for alternative methodologies which could replace or reduce the number of animals being used or refine the existing experimental techniques. Replacement alternatives can be classified, according to the applied methology, in in vitro and immunological techniques and in methods which use «lower» organisms or vertebrates at early developmental stages, mathematical or computer models, human studies or data banks. Using replacement alternatives may raise a lot of problems such as the quality of results. Validation of these methods is a complicated and time consuming process with high but fair hurdles which aim at human safety. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πιστοποίηση (EL)
εναλλακτικές μέθοδοι (EL)
αντικατάσταση (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 212-217 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 212-217 (EN)

Copyright (c) 2018 NG KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.