Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ παρουσία φιλαριών στο σκΰλο στο Νομό Σερρών (EL)
The presence of filarial parasites of dogs in Serrae Province (EN)

FOUNTA (Α. ΦΟΥΝΤΑ), A.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
FRYDAS (Σ. ΦΡΥΔΑΣ), S.
CHLIOUNAKIS (Σ. ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗΣ), S.

Εξετάσθηκε το αίμα 252 αρσενικών και θηλυκών σκύλων ηλικίας μεταξύ 7 μηνών και 12 ετών, διαφόρου φυλής και χρησιμότητας, που προέρχονταν από πεδινές και ημιορεινές-ορεινές περιοχές του Ν. Σερρών, με σκοπό την ανεύρεση προνυμφών παρασίτων της υπεροικογένειας των Filarioidea. Τα 96 (38,1%) από αυτά, βρέθηκαν μολυσμένα με μικροφιλάριες ενός ή περισσοτέρων ειδών. Στα 86 (34,13%) από αυτά, βρέθηκαν μικροφιλάριες της Dirofilaria immitis, στα 84 (33,33%), μικροφιλάριες της Dirofilaria repens και στα 10 (3,97%) μικροφιλάριες της Dipetalonema reconditum. Στα 16 παρατηρήθηκε απλή μόλυνση και στα 80 μικτή. Πιο συγκεκριμένα, απλή μόλυνση με Dirofilaria immitis βρέθηκε στα 9, με Dirofilaria repens στα 7, ενώ δε βρέθηκε με Dipetalonema reconditum και μικτή μόλυνση, με Dirofilaria immitis+ Dirofilaria repens βρέθηκε στα 66, με Dirofilaria immitis+ Dipetalonemareconditum στα 2, με Dirofilaria repens+Dipetalonemareconditumστα 2 και τέλος, με Dirofilaria immitis+ Dirofilaria repens+ Dipetalonemareconditum βρέθηκε στα 10. Ο πληθυσμός των μικροφιλαριών ανά κυβικό εκατοστό κυμαινόταν μεταξύ 85 και 7.375. Λεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφόρων ομάδων των ζώων σχετική με την ηλικία, το φύλο, τη χρησιμότητα τους, μακρότριχο ή κοντότριχο και μεταξύ των περιοχών προέλευσης τους. (EL)
Blood samples of 252 male and female dogs, aged between 7 months and 12 years, different races, and usefulness (utilities), which came from lowland and demi-highland and highland districts of Serrae province, of Macedonia-Greece. The purpose of this survey was to find out the infected dogs with filarial parasites. Ninety six (38,1%) out of the examined dogs were found to be infected with one or more parasitic species. The 86 (34,13%) dogs were infected with Dirofilaria immitis, the 84 (33,33%) dogs were infected with Dirofilaria repens and the 10 (3,97%) dogs were infected with Dipetalonema reconditum. Single infection, with Dirofilaria immitis was observed in 9, with Dirofilaria repens in 7, whereas, no single infection with Dipetalonema reconditum were observed. Mixed infection with Dirofilaria immitis + Dirafilaria repens were observed in 66, with Dirofilaria immitis + Dipetalonema reconditum were observed in 2, with Dirofilaria repens + Dipetalonema reconditum in 2 and finely, in 10 the combination with Dirofilaria immitis + Dirofilaria repens + Dipetalonema reconditum. The microfilarial burden per ml of the infected dogs fluctuated between 85 and 7.375. There were no any significant difference between the different group of dogs according sex, age, usefulness, longhair or shorthair as well as lowland and semi-highland districts, on the percentage of infected or microfilarial population of each. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φιλάριες (EL)
σκύλος (EL)
Greece (EN)
dog (EN)
filariae (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 315-320 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 4 (1999); 315-320 (EN)

Copyright (c) 2018 A FOUNTA, Y THEODORIDIS, S FRYDAS, S CHLIOUNAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.