Εμβολιασμός κατά της αναπνευστικής μορφής της νόσου του aujeszky στους χοίρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμβολιασμός κατά της αναπνευστικής μορφής της νόσου του aujeszky στους χοίρους (EL)
Investigation upon the effect of the vaccination against the respiratory form of Aujeszky's disease with a deletion mutant gE-/TK- vaccine in growing/fattening pigs (EN)

KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.
PAPATSAS (I.K. ΠΑΠΑΤΣΑΣ), J. C.
PAPADOPOULOS (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.), O.
SARRIS (Κ. ΣΑΡΡΗΣ), K.

Με την παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού των αναπτυσσόμενο ν/π αχυ νόμε νω ν χοίρων κατά της νόσου του Aujeszky (ΝΑ) σε μια εκτροφή που έδρευε σε μια ενδημική ως προς τη νόσο περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές πειραματικές ομάδες χοίρων ηλικίας 11 εβδομάδων. Σε δυο από αυτές έγιναν αντίστοιχα ένας και δυο εμβολιασμοί κατά της ΝΑ, ενώ μια τρίτη αποτέλεσε τους ανεμβολίαστους μάρτυρες. Οι συγκρίσεις που έγιναν μεταξύ των ομάδων αφορούσαν παραγωγικές παραμέτρους, την ποιότητα των σφαγίων τους, τα παθολογοανατομικά και τα μικροβιολογικά ευρήματα. Τόσο οι παραγωγικές παράμετροι όσο και η ποιότητα των σφαγίων ήταν σημαντικά καλύτερα στα εμβολιασμένα ζώα σε σύγκριση με τα ανεμβολίαστα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμβολιασμένων ομάδων. Όλοι οι εμβολιασμένοι χοίροι είχαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό προσβολής των πνευμόνων από αλλοιώσεις δευτερογενούς πνευμονίας, σε σύγκριση πάντοτε με τους μάρτυρες. Οι βακτηριολογικές εξετάσεις έδειξαν, ότι η συχνότητα προσβολής των πνευμόνων από δευτερογενείς βακτηριδιακές λοιμώξεις, όπως η Pasteurella multocida και ο Streptococcus suis, ήταν χαμηλότερη στα εμβολιασμένα ζώα από ό,τι στα ανεμβολίαστα. Από τα αποτελέσματα, προέκυψε, ότι ο απλός και ίσως ο διπλός εμβολιασμός κατά της ΝΑ μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα του αποδιδόμενου σφαγίου, αλλά και να μειώνει το ποσοστό από δευτερογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις υπό τις συνθήκες διαχείρισης της εκτροφής που πραγματοποιήθηκε ο πειραματισμός. (EL)
In this trial study, the effect of the vaccination of growing/fattening pigs against Aujeszky's disease virus (ADV) was investigated, in a farm placed in an endemic to ADV area. Three different trial groups of 11-week old growing pigs were vaccinated either once or twice or left unvaccinated. Comparisons between groups were made with respect to growth parameters, carcass quality, as well as pathological and bacteriological findings. All vaccinated animals had significantly better growth performance and carcass quality in comparison to the unvaccinated group, while no significant differences were observed between once and twice vaccinated animals. Lower lungs' affection due to secondary pathogens was also observed in vaccinated groups when compared with the control group of pigs. Bacteriological examination revealed that the frequency of secondary pulmonary bacterial infections, such as Streptococcus suis and Pasteurella multocida was lower in vaccinated pigs compared to controls. It was concluded that single and probably double vaccination against ADV may improve growth performance and carcas quality and may reduce lung affection due to certain secondary pathogens, under the management conditions of the trial farm. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 70-77 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 70-77 (EN)

Copyright (c) 2018 JC PAPATSAS, SC KYRIAKIS, O PAPADOPOULOS, K SARRIS, S LEKKAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.