Πεπτικότητα και ισολογισμός αζώτου σιτηρεσίων χοίρων που περιέχουν σταδιακά αυξανόμενα επίπεδα αλεύρου σπόρων ελαιοκράμβης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεπτικότητα και ισολογισμός αζώτου σιτηρεσίων χοίρων που περιέχουν σταδιακά αυξανόμενα επίπεδα αλεύρου σπόρων ελαιοκράμβης (EL)
Digestibility and nitrogen balance of pig diets containing gradually increasing levels of rapeseed meal (EN)

KARGOPOULOS, A
DOTAS, D
DOTAS, V
NIKOLAKAKIS, I

Το άλευρο σπόρων ελαιοκράμβης (ΑΣΕ), ένα υποπροϊόν εκχύλισης κατά την διαδικασία παραγωγής ελαίου σπόρων ελαιοκράμβης, είναι μια ενδεχόμενη πηγή πρωτεΐνης για χρησιμοποίηση στα σιτηρέσια των χοίρων. Για να υπολογιστούν τα καλύτερα επίπεδα συμμετοχής του ΑΣΕ στα σιτηρέσια παχυνόμενων χοίρων, όπως επίσης η πεπτικότητα και ενεργειακή αξία των σιτηρεσίων που περιέχουν σταδιακά αυξανόμενα επίπεδα ΑΣΕ, διεξήχθη ένα πείραμα πεπτικότητας. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με ένα 4Χ4 πειραματικό σχεδιασμό Λατινικού τετραγώνου, στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν 4 LargeWhitexLandrace ευνουχισμένοι αρσενικοί χοίροι μέσου αρχικού σωματικού βάρους 47,3kg. Τα ζώα τοποθετήθηκαν σε κλωβούς μεταβολισμού για όλη την πειραματική περίοδο η συνολική διάρκεια της οποίας ήταν 66 ημέρες. Το πείραμα διαιρέθηκε σε 5 περιόδους, μια περίοδο προσαρμογής και 4 πειραματικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων οι χοίροι κατανάλωναν 4 πειραματικά σιτηρέσια. Το σιτηρέσιο Μ (Μάρτυρας) ήταν ένα τυπικό σιτηρέσιο χοίρων με βάση τον αραβόσιτο και το σογιάλευρο, ενώ στα άλλα πειραματικά σιτηρέσια προστέθηκε ΑΣΕ σε επίπεδο 90 (Χαμηλό- Χ), 180 (Ενδιάμεσο- Ε) και 270 (Υψηλό- Υ) g.kg1 σιτηρεσίου, αντίστοιχα. Κάθε πειραματική περίοδος περιελάμβανε, μια περίοδο προσαρμογής 10 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χοίροι εξοικειώνονταν στην κατανάλωση του σιτηρεσίων και μια περίοδο 4 ημερών για τη συλλογή κοπράνων, ούρων και υπολοίπων τροφής. Η σταδιακή αύξηση του επιπέδου του ΑΣΕ στα πειραματικά σιτηρέσια είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική (P<0,05) μείωση της φαινομένης πεπτικότητας των ολικών αζωτούχων ουσιών (ΟΑΟ), αλλά μόνο για το σιτηρέσιο με το υψηλότερο επίπεδο ΑΣΕ σε σύγκριση με το σιτηρέσιο του μάρτυρα και το σιτηρέσιο με το χαμηλότερο επίπεδο ΑΣΕ. Κάθε αύξηση του επιπέδου του ΑΣΕ στα πειραματικά σιτηρέσια είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική (P<0,05) αύξηση του συντελεστή φαινομένης πεπτικότητας των ινωδών ουσιών (ΙΟ), η οποία αύξηση γινόταν πολύ σημαντική (P<0,01) στα σιτηρέσια με το μέσο και το υψηλότερο επίπεδο ΑΣΕ σε σύγκριση με τα σιτηρέσια του μάρτυρα και εκείνου με το χαμηλότερο επίπεδο ΑΣΕ. Παρόμοιες ήταν οι επιδράσεις των επιπέδων ΑΣΕ στα σιτηρέσια όσον αφορά τους συντελεστές φαινομένης πεπτικότητας των NDF, ADF και κυτταρίνης. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η σταδιακή αύξηση του επιπέδου ΑΣΕ στα σιτηρέσια των παχυνόμενων χοίρων δεν επηρεάζει σημαντικά τους συντελεστές φαινομένης πεπτικότητας της ξηρής ουσίας και της ολικής ενέργειας, αλλά προκαλεί μια σημαντική μείωση της φαινομένης πεπτικότητας των ΟΑΟ, όπως επίσης και μια σημαντική βελτίωση στους συντελεστές φαινομένης πεπτικότητας των ΙΟ. (EL)
Rapeseed meal (RSM), a by-product of extracted rapeseed oil production, is a potential protein source for use in pig diets. To determine the best levels of RSM inclusion in diets of fattening pigs as well as the digestibility and energy value of diets containing gradually increasing levels of RSM, a digestibility trial was conducted. The trial was performed according to a 4x4 Latin square experimental design, with 4 Large White x Landrace castrated male pigs weighing on average 47.3kg. The animals were housed in metabolism cages during the whole period the duration of which was a total of 66 days. The experiment was divided into 5 periods, an adjustment period and 4 experimental periods, during which pigs consumed 4 experimental diets. The diet C (control) was a basal diet based on corn and soybean meal, while the other experimental diets included RSM at levels 90 (low- L), 180 (medium- M) and 270 (high- H) g.kg-1 of feed, respectively. Each experimental period consisted of 10 preliminary days during which the animals were adapted to the diets, followed by a 4 days period for collection of faeces, urine and feed refusal. The gradual increase in the level of RSM in the experimental diets resulted in a significant (P<0.05) reduction in the apparent digestibility of CP, but only for the diet with the highest level of RSM, compared to the control diet and this one with the lowest level of RSM . Any increase in the level of RSM in the experimental diets resulted in significant (P<0.05) increase on the apparent digestibility coefficient (ADC) of CF and very significant (P<0.01) increase in diets M and H, compared to the control and diet L. Similar were the effects of RSM levels in the diets on the apparent digestibility coefficient of NDF, ADF and cellulose. As conclusion, the gradual increase in the level of RSM in the fattening pigs’ diets did not significantly affect ADC of DM and gross energy, caused a significant reduction in the ADC of CP, and a significant improvement in the ADC of CF as well. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συντελεστές φαινομένης πεπτικότητας (EL)
άλευρο σπόρων ελαιοκράμβης (EL)
παχυνόμενοι χοίροι (EL)
fattening pig (EN)
apparent digestibility coefficient (EN)
rapeseed meal extraction (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 521-528 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 521-528 (EN)

Copyright (c) 2018 A KARGOPOULOS, V DOTAS, I NIKOLAKAKIS, D DOTAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.