Αρχές σχεδιασμού και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αρχές σχεδιασμού και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Ζαχαρίας, Νικόλαος

Ο σχεδιασμός ενός ΧΥΤΑ περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και στεγανοποίηση της λεκάνης απόθεσης, τα έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων, τα έργα διαχείρισης βιοαερίου, τα Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα έργα υποδομής, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου και το την οργάνωση για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τόσο κατά την φάση της κατασκευής όσο και στις επόμενες φάσεις (λειτουργία, αποκατάσταση, μεταφροντίδα). Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ώστε να καλύπτονται όλες οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους της παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της απαιτούμενης μετέπειτα διαχείρισης. Για μεν την περιβαλλοντική ασφάλεια του ΧΥΤΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) περί «κατάρτισης πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», ενώ για τον οικονομικό παράγοντα κατά τον σχεδιασμό του ΧΥΤΑ πρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα κόστη που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην αποκατάσταση και μεταφροντίδα του, κατά τα οριζόμενα στην κοινοτική οδηγία 99/31 που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) περί «Μέτρων και όρων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.