Τα Εθνικό Σύστημα Υγείας: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ, κέντρα υγείας): η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα Εθνικό Σύστημα Υγείας: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ, κέντρα υγείας): η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

Λιάπης, Δημήτριος

Η συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, με σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων και η επεξεργασία τους στη συνέχεια, αποτελεί βασικό εργαλείο άσκησης σύγχρονης διοίκησης με εφαρμογή μεθόδων συνεχούς ποιοτικού ελέγχου. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η παρουσίαση της δο-μής και λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας με παράθεση αρχικά του θε-ωρητικού και στη συνέχεια του νομοθετικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο εδράζεται η λει-τουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη συνέχεια πα-ρατίθεται μία έτοιμη έρευνα μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών ενός Παι-διατρικού Νοσοκομείου του ΕΣΥ και τέλος, παρουσιάζεται μία παρόμοια ερευνητική προ-σπάθεια του συντάκτη της παρούσας διπλωματικής εργασίας και στα πλαίσια αυτής, που έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με τη βοήθεια και συμπαράσταση των υπαλλήλων της Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ικανοποίηση ασθενών
Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.