Το management risk και ο ρόλος της εποπτείας στη διαμόρφωση στρατηγικών τραπεζικής ανάπτυξης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Το management risk και ο ρόλος της εποπτείας στη διαμόρφωση στρατηγικών τραπεζικής ανάπτυξης

Τσίουνταλα, Ευνίκη

Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων (management risk) συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεχή μέριμνα από την πλευρά της διοίκησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες του. Με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας στοχεύει σε μια διαρκή εξέλιξη αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τη μείωση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών. Η δραστηριότητα και η κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι συνυφασμένη με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός κίνδυνος με τη σειρά του απορρέει από δύο πηγές και είναι συνυφασμένος με το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Από τη μία πλευρά, είναι οι «πελάτες» της τράπεζας οι οποίοι δανείζονται και στη συνέχεια αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και από την άλλη πλευρά είναι το ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να δανειστεί κεφάλαια (από την κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα ) είτε για να ενισχύσει την λειτουργία του είτε για να επιβιώσει, ενώ αδυνατεί στη συνέχεια να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το δανειστή του. Η προληπτική εποπτεία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό στοιχείο του δικτύου ασφαλείας. Για την επίτευξη της σταθερότητας του συστήματος και της προστασίας των καταθετών, βασική είναι η επιδίωξη των εποπτικών μέτρων για τον περιορισμό των αντικινήτρων των τραπεζών ως προς τη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η έννοια της προληπτικής εποπτείας είναι σχεδόν ταυτόσημη με το Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας, πυρήνας του οποίου είναι η κεφαλαιακή επάρκεια έναντι των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Η Βασιλεία ΙΙ είναι η κύρια συμφωνία η οποία δημιουργεί τα νέα πρότυπα αγοράς για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την κεφαλαιακή επάρκεια την οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το επίπεδο της κεφαλαιακής επάρκειας αντιστοιχεί στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (portfolio risk) ο οποίος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των μεμονωμένων συναλλαγών. Η τελική προσπάθεια γίνεται με την υιοθέτηση της Συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ, που κύριος σκοπός της είναι η μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση, μέσα από ομαδοποίηση (τιτλοποίηση) των απαιτήσεων του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών (δάνεια, κάρτες κλπ).

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)