Διαχείριση υδάτινων πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση υδάτινων πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα

Ροντίρη, Μυροφόρα

Η παρούσα εργασία είναι μία βιβλιογραφική έρευνα στην Διαχείριση των υδάτινων πόρων στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Αρχικά αναφέρεται η γεωγραφική θέση της λεκάνης όπως και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2004 έως και το 2007, αυτό σημαίνει πως δεν είχε εφαρμοστεί ακόμη η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, γι΄αυτό και αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης δεκαετίας με κάποιες εφικτές πρόσφατες μετρήσεις. Στην συνέχεια αναφέρεταθ στην μελέτη για την προστασία και την διαχείριση των υδάτων, εκτιμήθηκαν οι πιέσεις οικιακού λυμάτων, βιομηχανικών, αστικών και γεωργικών απορροών, όπως επίσης και πιέσεις του τουρισμού. Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται τις υδατικές ανάγκες στην ύδρευση και κατανάλωσης, στην αγροτική χρήση, στις ανάγκες κατανάλωσης, στην κτηνοτροφία, στον βιομηχανικό τομέα και στις ζώνες προστασίας αυτών. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρεται οι αναγκαίες δράσεις, για παράδειγμα οι δράσεις για την αύξηση διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων, ενέργειες για την προστασία της ποσότητας των υπόγειων υδάτων, ενέργειες για την διαχείριση της ζήτησης όπως επίσης αναφέρονται οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην αναφορά χημικών και υδροχημικών στοιχείων σε αυτό το κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο πιλοτικό έργο της λεκάνης του Ανθεμούντα , η ανάλυση και ο σχεδιασμός του. Στον επόμενο και 7ο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση υδάτινων πόρων και το υδρολογικό ισοζύγιο. Στην συνέχεια ακολουθούν οι υπολογισμοί παραμέτρων, της κατείσδυσης, της επιφανειακής απορροής και το ισοζύγιο νερού. Τέλος το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην υλοποίηση του νερού, στο πρόγραμμα παρακολούθησης υδάτινων σωμάτων (επιφανειακών και υπόγειων), την οικονομική ανάλυση, την μεθοδολογία και τα συμπεράσματα αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.