Σύγχρονος ελληνικός τροχιόδρομος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγχρονος ελληνικός τροχιόδρομος

Μπαλάσκα, Βασιλική
Αποστολόπουλος, Χρήστος

Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς αποτελούνται από μια σειρά πλεονεκτημάτων που υπερτερούν σε σχέση με τα μειονεκτήματα τους τα οποία όμως κρίνονται αντιμετωπίσιμα. Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή αναλύεται λεπτομερώς το έργο του Τραμ, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Αττικό Μετρό με συνολικό μήκος κατασκευής περίπου 23,8 km και περιλαμβάνει δύο γραμμές, Γραμμή Τ1(μήκους 14,2 ληι)και την Γραμμή Τ2 (μήκους 9,6 km). Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η γενική περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνονται η σκοπιμότητα, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και τέλος τα συνοπτικά κοστολογικά στοιχεία του έργου. Η περιοχή του έργου ταυτίζεται με ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Το κεφάλαιο 4 χωρίζεται σε δυο τμήματα. Το πρώτο τμήμα εξετάζει την κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ανάλυση των θεμάτων Χλωρίδας και Πανίδας. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η εκτίμηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Πριν από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου σαν εισαγωγή στον εντοπισμό των επιπτώσεων. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έτσι ώστε αυτές είτε να εξαλειφθούν είτε να μετριασθούν κάτω από τα αποδεκτά όρια. Στο κεφάλαιο 8 γίνεται περιγραφή των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των συστημάτων αντιρρύπανσης και παρακολούθησης. Είναι σαφές ότι, παρά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας, το έργο πρόκειται να συντελέσει θετικά στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών παρέχοντας στους πολίτες καλύτερες απ’όλες τις απόψεις μετακινήσεις και γενικότερα να αναβαθμίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των Μεταφορικών Συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επιβαρυντικές στο περιβάλλον επιπτώσεις του έργου είναι αναστρέψιμες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορικά μέσα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.