Εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών

Γκαρή, Αρετή

Η ανώνυμη εταιρεία είναι η εταιρική μορφή που επικρατεί κατά την ανάληψη πολύ σημαντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με τον παλαιότερο νόμο 2190/1920 ορίζονται και παρουσιάζονται γενικά οι διατάξεις περί των ανωνύμων εταιρειών, ακόμα και σήμερα. Το νομικό πλαίσιο όμως που διέπει τις Α.Ε. χρήζει συμπλήρωσης και κωδικοποίησης. Την αλλαγή αυτή λοιπόν επέφερε ένας νέος νόμος ο 3604/2007. Ο νόμος 3604/2007 στοχεύει στην αναθεώρηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Εκφράζοντας μια νέα οπτική γωνία οι ανώνυμες εταιρείες κατηγοριοποιούνται σε μικρές και μεγάλες καθώς επίσης και σε εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο. Στόχος του είναι η απλούστευση της λειτουργίας γενικά των ανωνύμων εταιρειών. Όσον αφορά το στάδιο της λύσης αλλά και της εκκαθάρισης των ανωνύμων εταιρειών οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο παραπάνω νόμων είναι ελάχιστες. Όταν η Α.Ε. λύεται για οποιαδήποτε από τις αιτίες που καθορίζει ο κωδικοποιημένος νόμος 2190/1920, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση η οποία αποτελεί το τελικό στάδιο ζωής της Α.Ε. Με τη συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες και να γίνει σύγκριση του νέου νόμου 3604/2007 με τον παλαιότερο 2190/1920. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι διάλυσης αλλά και όλο το στάδιο της εκκαθάρισης με σχετικά παραδείγματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.