Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγχώνευση Α.Ε.

Μητροπούλου, Ευδοξία

Η ανώνυμη εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα, την οποία απέκτησε με την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό και δόθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η ανώνυμη εταιρεία φαίνεται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λόγω των βασικών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει, αφού πρόκειται, όπως λέγεται, για το «στήριγμα» του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας. Ο νομοθέτης στην προσπάθειά του να άρει τα μειονεκτήματα, καθιερώνει την κρατική εποπτεία και την ευρεία δημοσιότητα για τις σημαντικότερες πράξεις της εταιρείας και εισάγει, εκτός από την αστική, και την ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας. Υπάρχουν διάφορες μορφές Α.Ε. στη χώρα μας, όπως ανοιχτές ή κλειστές Α.Ε., ημεδαπές ή αλλοδαπές και ποικιλία ειδικών μορφών Α.Ε., όπως είναι η Τραπεζική Α.Ε., η Ναυτική, η Αθλητική κ.λπ.. Ο διπλός ρόλος του καταστατικού και η δημοσιότητα έχουν μεγάλη σημασία για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών.Η συγχώνευση αποτελεί απόρροια των οικονομικών συνθηκών, που επεκράτησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα και οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας μεγάλων και ισχυρών επιχειρήσεων. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις συγχωνεύσεων επιχειρήσεων σε Α.Ε., όπως είναι η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρεία, με απορρόφηση και συγχώνευση αποκλειστικά ανωνύμων εταιρειών ή διαφόρων νομικών τύπων επιχειρήσεων σε Α.Ε.. Καθίσταται απαραίτητη βάσει νόμου η προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των υπόλοιπων τρίτων για την μείωση του κίνδυνου λόγω της συγχώνευσης. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συγχωνεύσεων είναι, επίσης, η εξαγορά που εξομοιώνεται με την συγχώνευση με απορρόφηση, η απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της και η συγχώνευση Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.. Τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων επέρχονται μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης περί έγκρισης της σύμβασης συγχώνευσης. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συγχωνεύσεων παίζουν πολύ βασικό ρόλο στην βελτίωση του όλου κλίματος γύρω από την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.