Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας: μια οικονομική και διοικητική εξέταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας: μια οικονομική και διοικητική εξέταση

Τόψη-Τοπτζή, Γαρυφαλιά
Μαυροπούλου, Αμυγδαλιά

Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που σχετίζεται με θέματα όχι μόνο διοικητικά, αλλά οικονομικά. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, εδώ και τριάντα χρόνια που λειτουργεί στις πόλεις της Κοζάνης και της Φλώρινας, αλλά και με την ανάπτυξή του, τα τελευταία χρόνια στις πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών διαδραματίζει ένα στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής με την προ-σέλκυση σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα τελευταία χρόνια διερευνάται ιδιαίτερα και ο ρόλος του στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Για την σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας ανατρέ-ξαμε, κυρίως στο νόμο πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ 173/Α’/24.11.84) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και στο νόμο 2916/01 (ΦΕΚ 114/Α’/11.6.01) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής». Σημαντική πηγή άντλησης πληρο-φοριών σχετικά με στοιχεία που αφορούν στους σπουδαστές, ήταν οι γραμμα-τείες όλων των τμημάτων που λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καθώς και, οι ίδιοι οι σπουδαστές με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Τέλος, τα στοιχεία που αφορούν στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, η εξέλιξη του αριθμούς τους, όπως επίσης και, η εξέλιξη του αριθμού των εισαγομένων σπουδαστών, έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην εργασία γίνεται γενική αναφορά τόσο στην θεσμική εξέλιξη όσο και στο θεσμικό πλαίσιο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του αριθμού των εισαγομένων σπουδαστών και του α-ριθμού τμημάτων ανά Τ.Ε.Ι. κατά τα έτη 1995-2006, καθώς και επιγραμματική παρουσίαση των τμημάτων Τ.Ε.Ι. ανά πόλη. Όσον αφορά στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρείται μία εκτενής παρουσίαση των τμημάτων που λειτουργούν σε αυτό, παρέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή του κάθε τμήματος, τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων καθώς και, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Ενώ, για τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι., έχουμε μια σαφή εικόνα για τα έξοδα τους και τις πηγές των εσόδων του. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του, διέγραψε μια αξιόλογη πορεία εφόσον κατάφερε να εδραιώσει τη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα Τ.Ε.Ι. της χώρας και είναι σήμερα το τέταρτο σε σειρά μεγαλύτερο Τ.Ε.Ι. από άποψη αριθμού τμημάτων και το πρώτο όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών που εγκρίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.