Έλεγχος ποιότητας νερού – Εφαρμογή στις αρδεύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχος ποιότητας νερού – Εφαρμογή στις αρδεύσεις

Μοσχόβη, Αλίκη

Το νερό έχει την ικανότητα να διαλύει μεγάλη ποικιλία ουσιών. Πολλά χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις διαλύονται στο νερό και ορισμένες από αυτές μεταφέρονται με την επίγεια και υπόγεια κίνησή του σε διάφορα σημεία της επιφάνειας της γης. Η συνεχής ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας, η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, η αύξηση των πηγών ρύπανσης, δημιουργούν πολλά και μεγάλα προβλήματα. Η ποιότητα του νερού είναι πολύ σημαντική για την σωστή ανάπτυξη των φυτών και γενικά όλων των οργανισμών. Το πρόβλημα της ποιότητας (και επομένως της καταλληλότητας του νερού για αρδεύσεις) αποτελεί παράγοντα πολύ σημαντικό για την γεωργική ανάπτυξη. Η λήψη δειγμάτων για τη διενέργεια μετρήσεων και αναλύσεων για την ποιότητα του νερού πρέπει να γίνεται με βάση πρότυπες μεθόδους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη και εκτίμηση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για πότισμα δεν είναι και τόσο εύκολη δουλεία. Και τούτο γιατί, εκτός από την ποσότητα των συνολικών αλάτων και το είδος τους, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το έδαφος, το είδος της φυτείας, οι κλιματολογικές συνθήκες, η μέθοδος και η συχνότητα ποτίσματος και η εμπειρία του γεωργού. Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητή η επίδραση του νερού στο έδαφος και στα φυτά έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που μπορούν να μειώσουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά την παραγωγή. Αφού έχουν ελεγχθεί όλοι οι παράμετροι για την ποιότητα και την καταλληλότητα του νερού είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα πάντα με τα όρια που ορίζει η Νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Λίμνες - Ελλάδα
Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.