Βιομηχανικοί σχεδιαστές αυτοκινήτων και τεχνολογία οικολογικών αυτοκινήτων = Car’s industrial designers and technology of environmental friendly cars

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Βιομηχανικοί σχεδιαστές αυτοκινήτων και τεχνολογία οικολογικών αυτοκινήτων = Car’s industrial designers and technology of environmental friendly cars

Κομπογιάννης, Αθανάσιος

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% ησλ εθπνκπψλ NO x , γηα ην 56% CO, 31% VOC θαη 26% CO 2 , ελψ ηνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ην 30% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Δπξψπε. Αληίζεηα κε ηελ ειεθηξν παξαγσγή φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζπλήζσο απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο πφιεηο, νη ξχπνη απφ ηηο κεηαθνξέο παξάγνληαη ζην ζεκείν ρξήζεο ησλ νρεκάησλ, επηβαξχλνληαο ζπλεπψο ηνλ αέξα ησλ πφιεσλ φπνπ θαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νρε κάησλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ηα νπνία ζην ζεκείν ρξήζεο εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, εάλ δε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ ηφηε ε ζπλνιηθή εθπνκπή ξχπσλ εθκεδελίδεηαη. Σν πξφβιεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο απηνλνκίαο ησλ ειεθηξηθψλ ν ρεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ζπζζσξεπηψλ κπνξεί λα μεπεξαζηεί απφ άιιεο ηερλνινγίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο ΑΠΔ. Δλαιιαθηηθά θαχζηκα φπσο ην βηνληίδει θαη ε βηναηζαλφιε, πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ βηνκάδα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ειαθξά ηξνπνπνηεκέλ νπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο κεηψλνληαο ηελ εθπνκπή ξχπσλ δηαηεξψληαο φκσο ηελ απηνλνκία. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ρξήζε πδξνγφλνπ ην νπνίν ζα έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ κέζσ ειεθηξφιπζεο ή αλακφξθσζεο βηνθαπζίκσλ. Ζ ηδαληθή ιχζε γη α ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ΑΠΔ είλαη ζε θπςέιεο θαπζίκνπ, επηηπγράλνληαο ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο θαη απηνλνκία θαη κεδελίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ «απφ ηελ πεγή ζηνπο ηξνρνχο»

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)