Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Γιαννουχαηλίδης, Παναγιώτης

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι, να περιγραφεί με όσο το δυνατόν περιγραφικότερη και εμπεριστατωμένη ανάλυση, η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι λογιστικές της εγγραφές στα βιβλία της. Γ ια το σκοπό αυτό, η εργασία έχει κατατμηθεί σε τέσσερα (4) μέρη, καθένα εκ των οποίων εξετάζει και διαφορετικό τμήμα των Ανώνυμων Εταιρειών. Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης είναι αφιερωμένο στην εκτενή ανάλυση και εξέταση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες. Περιγράφονται λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτών των νομικών μορφών των εταιρειών, καθώς επίσης και οι προυποθέσεις και τα στάδια που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η ίδρυση της εταιρείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, όπως είναι το Καταστατικό της, αλλά και τα λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι νόμιμη και έχει μια εύρυθμη λειτουργία. Επίσης, στη συνέχεια μελετώνται τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση στην Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι καθ’ όλα πρακτικό και αναλύονται όλες οι λογιστικές εγγραφές που απαιτούνται για τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς επίσης και ο τρόπος απεικόνισης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στα βιβλία αυτής. Παρουσιάζονται οι λογιστικές εγγραφές για καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου που εισφέρουν οι μέτοχοι και είναι όλο σε μετρητά, για Μετοχικό Κεφάλαιο που είναι σε μετρητά αλλά και σε είδος, καθώς επίσης και για Μετοχικό Κεφάλαιο που γίνεται με την έκδοση μετοχών με δημόσια εγγραφή. Η τελευταία λογιστική εγγραφή που παρουσιάζεται αφορά την εισφορά σε είδος μόνο των εταίρων για τη σύσταση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση όλων των λογιστικών εγγραφών που αφορούν τις καταχωρήσεις του τέλους χρήσης της Ανώνυμης Εταιρείας και γενικά τις αρχές και την τεχνική που διέπουν τις εγγραφές αυτές. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι εγγραφές τακτοποίησης των λογαριασμών αξιών, των προσωπικών λογαριασμών, των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και των μικτών λογαριασμών. Σε γενικές γραμμές, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των λογιστικών εγγραφών που αφορούν το ημερολογιακό κλείσιμο των βιβλίων μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζονται όλα τα αποτελέσματα χρήσης της Ανώνυμης Εταιρείας, μετά από την επικύρωση των ισοζυγίων και των γενικών καθολικών της 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους. Παρουσιάζονται οι λογαριασμοί εκμετάλλευσης, οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και ο τρόπος διάθεσης των αποτελεσμάτων, μέσα από τις λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται. Οι εγγραφές αυτές ουσιαστικά δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ανώνυμη Εταιρεία προσδιορίζει τα κέρδη ή τις ζημιές της χρήσης που υπάρχουν, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η διανομή των όποιων κερδών, με τη μορφή μερισμάτων, φορολογίας, κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)