Ο λογιστικός χειρισμός των αποθεματικών βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των Ανωνύμων Εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο λογιστικός χειρισμός των αποθεματικών βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των Ανωνύμων Εταιριών

Λαλά, Ελβίρα

Στην προκειμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τις Ανώνυμες Εταιρίες και τα αποθεματικά τους. Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική με νομική προσωπικότητα κεφαλαιουχική Εταιρεία, για τα εταιρικά χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις μετοχές. Σύμφωνα με άλλο ορισμό Ανώνυμη Εταιρεία είναι φερώνυμο νομικό πρόσωπο ιδρυόμενο από τα μέλη του με συμβολαιογραφική ιδρυτική πράξη που καθορίζει επωνυμία, έδρα, κεφάλαιο, μετοχές, σκοπό, διάρκεια και διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 ή ειδικότερες διατάξεις, εγκρίνεται από το Νομάρχη και δημοσιεύεται στο Μητρώο ΑΕ. Η Ανώνυμη Εταιρεία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Σωματειακή οργάνωση, η οποία καθίσταται σαφής από τα ακόλουθα: α. Η Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης ούτε είναι ούτε μπορεί να αναχθεί σε μετοχικό δικαίωμα. β. Η είσοδος και έξοδος των εταίρων είναι ελεύθερη γ. Δεν υπάρχει συμβατικός δεσμός μεταξύ των μετόχων. Κεφαλαιουχική συγκρότηση, δηλαδή σημαντική είναι μόνο η εισφορά των μετόχων και όχι το πρόσωπο τους. Πλήρη νομική προσωπικότητα, είναι δηλαδή η ΑΕ υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εμπορική Ιδιότητα, την οποία η ΑΕ αποκτά ανεξάρτητα από τον εταιρικό σκοπό. Η Εταιρική συμμετοχή αντιστοιχεί σε ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα μεταβιβαστή. Έχει μετοχικό κεφάλαιο. Τα αποθεματικά τώρα των ΑΕ είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπάρχουν πέρα από το εταιρικό κεφάλαιο για να χρησιμοποιηθούν όπως ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Αποθέματα
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.