Διαχείριση πληροφοριών και εμπιστοσύνη σε καταστάσεις κινδύνου. Μια συγκριτική ποιοτική ανάλυση του ιού Α/Η1Ν1.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση πληροφοριών και εμπιστοσύνη σε καταστάσεις κινδύνου. Μια συγκριτική ποιοτική ανάλυση του ιού Α/Η1Ν1.

Γιάννου, Όλγα

Πληροφορίες είναι ένα σύνολο δεδομένων τα οποία βγάζουν κάποια νοήματα, κοινά σε όλους τους αποδέκτες. Οι πληροφορίες είναι βασική προϋπόθεση για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποτύπωση των διαδικασιών και των ενεργειών που κάνουμε για να διαχειριστούμε τις ανάλογες πληροφορίες σε περιπτώσεις κινδύνου. Η πληροφόρηση είναι πολύτιμη και η σημασία αυτής γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή στην περίπτωση μιας κατάστασης κατά την οποία η ανθρωπότητα απειλείται από κάποιον κίνδυνο. Η έγκαιρη και διαφανής διάδοση των πληροφοριών κινητοποιεί τους αρμόδιους φορείς. Οι εθνικές αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί, ο πληγέντας πληθυσμός, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας απαιτούν δεδομένα και στοιχεία για την κατάσταση, δηλαδή πληροφορίες. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι εξαρτώνται από αυτές τις πληροφορίες για τον προσανατολισμό του έργου τους. Η διαχείριση των πληροφοριών σε κατάσταση κινδύνου έχει ως στόχο να αποφευχθεί ή να βελτιωθεί ο αντίκτυπος των καταστροφών ως αποτέλεσμα των κινδύνων. Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια εκτενή αναφορά για τη διαχείριση των πληροφοριών στον τομέα της υγείας. Κατά τη διαχείριση πληροφοριών υγείας, οι δραστηριότητες είναι: καταγραφή και οργάνωση, αποθήκευση και ανάκληση, επικοινωνία και ανταλλαγή ή πρόσβαση, επεξεργασία και αυτοματοποίηση, διάγνωση και λήψη αποφάσεων, θεραπεία και έλεγχος εκπαίδευση και έρευνα και ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.